Systematisk HMS-Arbeid

Systematisk HMS handler om å jobbe kontinuerlig og være i forkant av risiko i de ansattes arbeidshverdag.

Hva er HMS?

Et godt HMS arbeid handler om systematisk å redusere risiko for farer og ulykker og sette fokus på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Målet er å redusere og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel, og samtidig jobbe kontinuerlig for å videreutvikle prosesser knyttet til fravær og unødig slitasje.

DNA Bedriftshelsetjeneste kan bistå din bedrift i sitt daglige HMS arbeid gjennom rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging og dokumentasjon slik at du kan legge til rette for et helsefremmed arbeidsmiljø for dine ansatte.

DNA Bedriftshelsetjeneste tilfredsstiller arbeidstilsynets krav om godkjenning og kvalitet på våre tjenester.

Hvem har ansvar for systematisk HMS arbeid og internkontroll?

Leder for virksomheten plikter å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten er å sikre at risiko og problemer oppdages og håndteres i tide.

Internkontroll er regler for hvordan arbeidsgiver skal utøve det systematiske HMS arbeidet i virksomheten. Hensikten er på best mulig måte å organisere og sikre HMS arbeidet og ha klare ansvarsforhold for å sikre et best mulig arbeidsforhold for hele virksomheten.

DNA Bedriftshelsetjeneste kan bistå din bedrift med

  • Risikovurdering.
  • Gi råd i forkant av tilsyn fra Arbeidstilsynet, eller med lukking av pålegg etter tilsyn.
  • Utarbeide handlingsplan og årsrapport.
  • Deltakelse i Vernerunde.
  • Deltakelse i AMU.
  • Bistå i etablering og oppdatering av HMS system for skriftlig. dokumentasjon av internkortroll.
  • Avvikshåndtering.
  • Lederopplæring i systematisk HMS-arbeid.
  • Verneombudskurs.

Hvorfor er det systematiske HMS arbeidet viktig?

For å ivareta et godt arbeidsmiljø skal arbeidstaker føle seg trygg for risiko for farer og ulykker og at det aktivt jobbes med helsefremmede faktorer i arbeidsmiljøet.

Selve kravet til HMS arbeidet er likt for alle virksomheter, men det er graden av risiko som setter kravet til hvor omfattende HMS arbeidet vil være

Trenger du HMS-kurs? Trykk her

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram