Sykefravær

Bedrifter som jobber proaktiv med å øke tilfredshet og engasjement hos de ansatte og tenker forebyggende tiltak for å minske sykefravær, vil tiltrekke seg attraktive kollegaer og hente ut det beste i sine medarbeidere.

Forebygging Vs. Oppfølging sykemeldte


Sykefraværsoppfølging kan for mange ledere være utfordrende med tanke på å ivareta den sykemeldte samtidig som leder skal ivareta bedriftens interesser. Å ha et forebyggede fokus på sykefravær vil øke muligheten for å oppdage medarbeidere som er i faresonen for sykemelding. Ved å sette inn nødvendige tiltak tidlig i prosessen vil sjansen for at medarbeider ikke går ut i sykemelding eller at sykemeldingen blir av kortere varighet øke. DNA Bedriftshelsetjeneste bistår med råd og veiledning til bedrifter i sykefraværsoppfølging. Vi er spesialister på, og har lang erfaring med regelverk innenfor IA arbeid og finne gode løsninger for at arbeidstaker skal komme raskt tilbake til arbeid.

Hvem har ansvaret og hva kan DNA Bedriftshelsetjeneste bistå med?


Et sykefravær er ikke en privatsak men et forhold mellom leder og ansatt. Forebygging og reduksjon av sykefravær er viktige lederoppgaver. Systematisk arbeid med oppfølging av syke ansatte kan gi positiv effekt på sykefraværet, skape lønnsomhet og overskudd i bedriften. Å bli trygg på plikter og rettigheter som oppstår i forbindelse med et sykefravær er derfor viktig for å lykkes.

DNA Bedriftshelsetjeneste bistår med:

 • Oppmerksomhet mot nærvær og helsefremmende arbeid- Hva fremmer nærvær, motivasjon og prestasjon.
 • Lederstøtte for å øke lederes kompetanse på helsefremmende ledelse.
 • Utarbeiding av rutiner for sykefraværsoppfølging.
 • Rådgivning og kompetanseheving for ledere på IA – arbeid og sykefraværsoppfølging.
 • Oppfølging og rådgivning med tanke på langtidssykemeldte.
 • Støttesamtaler til arbeidstaker med mestringsveiledning.
 • Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet – lovverk.
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt.
 • Deltakelse og bistand i dialogmøter med NAV.
 • Lederstøtte i konkrete saker, komplekse sykefraværssaker og vanskelige personalsaker.
 • Digital sykemelding/oppfølgingsplan.
 • Samarbeid med NAV og fastlege, og hvilken økonomisk støtte man kan få fra NAV.
 • Aktuelle tilbud til sykmeldte.
 • Rådgivning om tilrettelegging av arbeidsplass, generelt eller når arbeidstaker har redusert arbeidsevne- nødvendige tiltak eller omplassering.
 • Arbeidsplassvurdering.
 • Aktivitets- og funksjonsanalyser.
 • Psykososiale problemstillinger og konflikter.

Hvorfor jobbe forebyggende med sykefravær:


Bedrifter som jobber proaktiv med å øke tilfredshet og engasjement hos de ansatte og tenker forebyggende tiltak for å minske sykefravær, vil tiltrekke seg attraktive kollegaer og hente ut det beste i sine medarbeidere.

Fellesnevner for bedrifter som lykkes med det forebyggende arbeidet:

 • Ledelsen er tett på medarbeidere.
 • Kontinuerlig informasjon fra ledelsen om hva som rører seg i bedriften.
 • Frihet til å utøve sine mandat og arbeidsoppgaver.
 • Identifisere og utvikle positive nærværsfaktorer.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram