Sykefravær

Bedrifter som jobber proaktiv med å øke tilfredshet og engasjement hos de ansatte og tenker forebyggende tiltak for å minske sykefravær, vil tiltrekke seg attraktive kollegaer og hente ut det beste i sine medarbeidere.

Forebygging Vs. Oppfølging sykemeldte


Sykefraværsoppfølging kan for mange ledere være utfordrende med tanke på å ivareta den sykemeldte samtidig som leder skal ivareta bedriftens interesser. Å ha et forebyggede fokus på sykefravær vil øke muligheten for å oppdage medarbeidere som er i faresonen for sykemelding. Ved å sette inn nødvendige tiltak tidlig i prosessen vil sjansen for at medarbeider ikke går ut i sykemelding eller at sykemeldingen blir av kortere varighet øke. DNA Bedriftshelsetjeneste bistår med råd og veiledning til bedrifter i sykefraværsoppfølging. Vi er spesialister på, og har lang erfaring med regelverk innenfor IA arbeid og finne gode løsninger for at arbeidstaker skal komme raskt tilbake til arbeid.

Hvem har ansvaret og hva kan DNA Bedriftshelsetjeneste bistå med?


Et sykefravær er ikke en privatsak men et forhold mellom leder og ansatt. Forebygging og reduksjon av sykefravær er viktige lederoppgaver. Systematisk arbeid med oppfølging av syke ansatte kan gi positiv effekt på sykefraværet, skape lønnsomhet og overskudd i bedriften. Å bli trygg på plikter og rettigheter som oppstår i forbindelse med et sykefravær er derfor viktig for å lykkes.

DNA Bedriftshelsetjeneste bistår med:

 • Forebyggende sykefraværsarbeid
 • Opplæring i systematisk sykefraværsoppfølging
 • Oppmerksomhet mot nærvær og helsefremmende arbeid- Hva fremmer nærvær, motivasjon og prestasjon.
 • Lederstøtte for økt kompetanse på helsefremmende ledelse.
 • Sykefraværsoppfølging
 • Kartlegging av helsesituasjonen til den sykemeldte
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Bistå i kontakt med fastlege, behandlingsapparat og NAV
 • Utarbeiding av rutiner for sykefraværsoppfølging.

Hvorfor jobbe forebyggende med sykefravær:


Bedrifter som jobber proaktiv med å øke tilfredshet og engasjement hos de ansatte og tenker forebyggende tiltak for å minske sykefravær, vil tiltrekke seg attraktive kollegaer og hente ut det beste i sine medarbeidere.

Fellesnevner for bedrifter som lykkes med det forebyggende arbeidet:

 • Ledelsen er tett på medarbeidere.
 • Kontinuerlig informasjon fra ledelsen om hva som rører seg i bedriften.
 • Frihet til å utøve sine mandat og arbeidsoppgaver.
 • Identifisere og utvikle positive nærværsfaktorer.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram