Konflikthåndtering

Mellommenneskelige konflikter er naturlig og påregnelig på en arbeidsplass hvor mennesker samhandler. Det som er viktig er at konflikter, trakassering, utilbørlig opptreden og mobbing håndteres på en forsvarlig, saklig og rettferdig måte

Konflikter på jobb

Konflikter på jobb som ikke blir håndtert godt nok kan utgjøre et stort arbeidsmiljøproblem. Den økonomiske konsekvensen for virksomheten kan bli økt sykefravær, nedsatt produktivitet, og dårlig omdømme. Når konflikter blir riktig håndtert, kan utfallet bli positivt gjennom eksempelvis forbedret samarbeid, større åpenhet og engasjement.

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå arbeidsgiver i vanskelige arbeidsrelaterte konflikter.

Vi kan bistå leder med opplæring, råd og veiledning for hvordan på best mulig måte håndtere konflikter for å ivareta alle involverte i henhold til arbeidsgivers omsorgsplikt.

Vi tilbyr både kurs og individuell veiledning.

Våre tilbud

Rådgivning i forbindelse med å utarbeide prosedyrer for håndtering av mobbing, trakassering, utilbørlig opptreden og personalkonflikter.

DNA Bedrifthelsetjeneste tilbyr rådgivning til ledere i forhold til utarbeidelse av prosedyrer for håndtering av mobbing, trakassering, utilbørlig opptreden og personalkonflikter. Vi kan gi råd og veiledning til hvilke metoder som kan være nyttige i forhold til sakens omfang og karakter. DNA Bedrifthelsetjeneste har god kunnskap om de gjeldene retningslinjer som skal ligge til grunn for å utarbeide gode og lovpålagte prosedyrer i henhold lover og forskrifter.

Grunnopplæring for ledere i konflikthåndtering

DNA Bedriftshelsetjeneste tilbyr grunnopplæring for ledere i hva som kjennetegner en konflikt, hvordan og hvorfor konflikter oppstår og utvikler seg, arbeidstakers rett og plikt til å varsle, viktige juridiske prinsipper for korrekt saksbehandling samt ulike metoder for konflikthåndtering. Vi tilbyr opplæring i form av råd- og veiledningssamtaler og kurs.

Håndtere melding eller varsel om konflikter, trakassering eller utilbørlig oppførsel

DNA Bedriftshelsetjeneste tilbyr råd og veiledning til ledere i hvordan håndtere slike varsler på en saklig og forsvarlig måte.

«Den gode / vanskelige samtalen»

Leder skal i samtale med ansatte vise forståelse samtidig som de skal ivareta bedriftens beste. Dette kan for mange være vanskelig å mestre. DNA Bedriftshelsetjeneste kan gi råd og veiledning til ledere i forkant og underveis i prosessen.

Faktaundersøkelse

En faktaundersøkelse skal benyttes i saker hvor det foreligger klager på eller varsler om uheldig eller klanderverdig forhold i arbeidsmiljøet, eller der arbeidsgiver på annet grunnlag har grunn til å tro at det finnes slike forhold. Faktaundersøkelse har et gjenopprettende perspektiv i arbeidsmiljøarbeidet og er i mange tilfeller den vanskelige biten av arbeidsmiljøarbeidet for leder. DNA Bedrifthelsetjeneste har sertifiserte faktaundersøkere og gjennomfører undersøkelser på bestilling fra arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøkartlegginger

En arbeidsmiljøundersøkelse vil gi leder et innblikk i hvordan de ansatte har det på jobb. En slik undersøkelse kan benyttes som målrettet kartlegging av arbeidsmiljø der det er oppstått spesifikke negative psykososiale situasjoner, for å finne årsak til problemet. Etter slike undersøkelser er det viktig å sette fokus på helsefremmede faktorer som kan gjenopprette et arbeidsmiljø og gjenskape trivsel for de ansatte.

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå med rådgivning og gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram