Ergonomi på arbeidsplassen

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske, der målet er å unngå sykdom og belastningsskader. I tillegg er god ergonomi med på å skape trivsel hos de ansatte.

Ergonomi

En ergonomisk tilrettelagt arbeidsplass er forebyggende for sykefravær og således også økonomisk for bedriften. DNA Bedriftshelsetjeneste er opptatt av de fysiske forholdene på arbeidsplassen og at utstyret er tilpasset den enkelte arbeidstakers forutsetninger, da det er ulikt hvor mye belastning den enkelte mestrer før det medfører helseskade. Vi er opptatt av å se helheten i belastningene den enkelte arbeidstaker utsettes for i sin arbeidshverdag.

Kartlegging av ergonomi vil utføres av ergoterapeut eller fysioterapeut fra DNA Bedriftshelsetjeneste med erfaring og godkjenning til å uføre arbeidsplassvurderinger.

Vi kan bistå med

1. Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering gir en helhetlig kartlegging av tilretteleggingsbehovet til den enkelte arbeidstaker og kan derfor også benyttes for å finne tilretteleggingsmuligheter som kan muliggjøre full eller gradert tilbakekomst i arbeid for sykmeldte arbeidstakere.

Hva vi gjør

DNA Bedriftshelsetjeneste kan bistå med arbeidsplassvurderinger, og foreslå tiltak som fjerner eller reduserer risikoen for muskel- og skjelettplager, dette gjennom råd om organisering av arbeidet. Arbeidsvurderingen innebefatter en kartlegging av fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle faktorer som kan påvirke utførelsen av arbeidet. I etterkant av arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver motta skriftlig rapport med forslag til tiltak.

2. Innkjøp av hjelpemidler og tilpasning av utstyr

Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. DNA Bedriftshelsetjeneste bistår med råd og veiledning knyttet til hjelpemidler og arbeidsutstyr som passer til oppgaven ansatte skal utføre. Vi sørger for at arbeidsplassen og arbeidsstillinger er tilpasset arbeidstaker og arbeidsoppgaven. Vi bistår med god og jevnlig opplæring i bruk av hjelpemidler og gode, hensiktsmessige arbeidsstillinger.

2. Innkjøp av hjelpemidler og tilpasning av utstyr

DNA bedriftshelsetjeneste er opptatt av å jobbe mest mulig forebyggende. Bistand og vurderinger i tidlig fase ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser og ved innkjøp av nytt utstyr er derfor en viktig oppgave for oss. Våre fysioterapeuter og ergoterapeuter bistår i planlegging ved bl.a. nybygg og ombygging av arbeidslokaler og gir råd og veiledning av mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger. Vi bistår med råd og veiledning ved innkjøp av innredning som er best mulig tilpasset den enkelte ut fra ergonomi og type arbeidssituasjon.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram