Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven krever at et hvert arbeidssted skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ut i fra faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakers fysiske og psykiske helse og velferd. Man skiller mellom det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. I et godt arbeidsmiljø må begge disse områdene være dekket være dekket.

Fysisk og psykososialt Arbeidsmiljø

Det fysiske arbeidsmiljøet omhandler bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling, innkvartering, og maskiner og annet arbeidsutstyr.

Det psykososiale arbeidsmiljøet omhandler, ivaretagelse av integritet og verdighet, mulighet for kontakt og kommunikasjon, vern mot trakassering eller utilbørlig opptreden, og beskyttelse mot vold, trusler og uheldig belastninger som resultat av kontakt med andre.

Hvem har ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø og hva kan DNA Bedriftshelsetjeneste bistå med?

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å tilrettelegge for et forsvarlig arbeidsmiljø, men det er enhver arbeidstakers plikt å medvirke til at et godt arbeidsmiljø opprettholdes, samt gir tidlig beskjed ved eventuelle avvik på arbeidsmiljøfaktorer.

DNA Bedriftshelsetjeneste kan bistå med å opprettholde og gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vårt viktigste bidrag er å bistå med forebyggende tiltak for at bedriften skal opprettholde et godt arbeidsmiljø. I de saker og situasjoner der det har oppstått uheldige og vanskelige situasjoner, kan DNA Bedriftshelsetjeneste med vår gode kompetanse bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker med å løse situasjonen på raskest og enklest mulig måte.

Psykososialt Arbeidsmiljø

Ifølge WHO blir stress den største årsaken til sykdom i 2020. STAMIs rapport Arbeidsmiljøet i Norge og EU fra 2015 viser at Norge har Europas høyeste sykefravær regnet i antall sykefraværsdager. Hvert år koster norske arbeidstakeres sykefravær 20 milliarder kroner. Ny norsk forskning har vist at 25 % av sykefraværet skyldes psykososiale og organisatoriske forhold.

Stress, konflikter og samarbeidsproblemer har en betydelig innvirkning på helsetilstanden til enkeltpersoner, er ressurskrevende og kan lede til sykefravær og redusert resultatoppnåelse.

De organisatoriske arbeidsbetingelsene er med på å legge føringer for og danne rammer for arbeidsmiljøet generelt i en virksomhet. God ledelse, avklarte ansvarsforhold, fordeling og organisering av arbeidet er vesentlige faktorer for å forhindre psykososiale belastninger.

DNA Bedriftshelsetjeneste har kompetente medarbeidere med lang erfaring innen systematisk arbeid med psykososialt arbeidsmiljø, stressmestring, konflikter, samarbeidsproblemer og krisehåndtering.

DNA Bedriftshelsetjeneste vil tilby bistand i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten.

 • Informasjon og opplæring innen temaer som omhandler det psykososiale arbeidsmiljøet, og som er regulert av Arbeidsmiljøloven.
 • Bistand til å utarbeide forebyggende retningslinjer om psykososiale forhold, for eksempel om konflikthåndtering, mobbing og trakassering, håndtering av vold og truende hendelser, arbeidsrelatert stress, krisehåndtering og debrifing.
 • Kartlegging og risikovurdering av psykososiale forhold, bistå i spørreundersøkelser, eller andre undersøkelser på gruppe- og individnivå.
 • Bistå med konflikthåndtering, oppfølging ved mobbing og trakassering, vold og truende hendelser, kommunikasjon i krevende samarbeidsrelasjoner, krisehåndtering og debrifing.
 • Lederveiledning. Det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er et lederansvar. I den sammenheng kan lederveiledning i noen sammenhenger være et nyttig og nødvendig verktøy. Tema for denne veiledningen defineres av lederens behov og tar utgangspunkt i lederens reelle problemstillinger og arbeidssituasjon. Typiske tema vil kunne være endringsprosesser, teamutvikling, konflikter, samarbeidsrelasjoner, utfordrende personalsaker og å se seg selv og sin lederrolle

Bistand ved omstilling og endring

Etablert kunnskap viser at vanlige konsekvenser ved endrings- og omstillingsprosesser er økt usikkerhet og jobbstress, nedgang i jobbtilfredshet og tap av motivasjon. Slike merbelastninger kan være knyttet til både økt reell arbeidsmengde under omstillingsprosesser og til usikkerhet om egen stilling, rolle og kompetanse. En omstilling vil dermed skape omveltninger i det fysiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet og regelverket stiller klare krav til ivaretakelse av HMS i forbindelse med endring og omstilling.

DNA Bedriftshelsetjeneste har god kompetanse og erfaring med å bistå virksomheter i ulike former for endrings- og omstillingsprosesser, eksempelvis planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø i forbindelse med flytteprosesser, sammenslåing, oppsplitting, lederskifte eller nedbemanning. Vår bistand vil alltid ha til hensikt å gjøre ledere og ansatte mer i stand til å komme igjennom omstillingsprosessen på en god måte.

DNA Bedriftshelsetjeneste kan i tillegg bistå med lovpålagte risiko- og konsekvensvurdering av arbeidsbelastninger i forbindelse med omstillinger og endringer.

Yrkeshygieniker

DNA Bedriftshelsetjeneste kan gi råd og veiledning i henhold til lover og forskrifter, og foreslår konkrete tiltak til forbedringer ved å kartlegge yrkeshygieniske og fysiske forhold på arbeidsplassen. Kartleggingsområder kan være:

 • Inneklima som ventilasjonsforhold, støv, temperatur, mugg.
 • Kjemikalier.
 • Lysforhold
 • Støy
 • Stråling
 • Biologiske faktorer

DNA Bedriftshelsetjeneste kan bistå med gjennomføring av risikoanalyse av arbeidsmiljøet. Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhet krever skriftlig dokumentasjon på gjennomført risikoanalyse av arbeidsmiljø og oppbevaring av kjemikaler og DNA Bedriftshelsetjeneste kan bistå med utarbeidelse av pålagte tiltak og planer.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram