Arbeidshelse og helsekontroller

For de aller fleste er det å være i arbeid helsefremmende. En del yrkesgrupper kan likevel være utsatt for påvirkninger som på sikt kan medføre skade eller sykdom.

Arbeidshelse og arbeidsmedisin

For de aller fleste er det å være i arbeid helsefremmende. En del yrkesgrupper kan likevel være utsatt for påvirkninger som på sikt kan medføre skade eller sykdom. Det er viktig å unngå at sykdom og skader oppstår pga. forhold i arbeidslivet. Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse. Her fokuseres det på å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, på å fremme helse i arbeidslivet og på å yte bistand ved oppstått arbeidsrelatert helseskade. I vårt arbeidsmedisinske team finner du lege, sykepleier, kognitive terapeut, psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut.

Målrettede helseundersøkelser

Dna Bedrifthelsetjeneste utfører målrettede helseundersøkelser for arbeidstakere som er spesielt utsatt for helsefare som kan gi helseutfordringer. Dette er lovpålagte helsekontroller som utføres av lege og/eller sykepleiere. En slik helseundersøkelse skal forebygge og redusere plager og sykdom relatert til arbeid og arbeidsplass i bedriften. Gjennomføring planlegges med bedriften. Hvilke typer arbeid som krever målrettede helseundersøkelser og hvilke typer arbeid som pålegger arbeidsgiver å gi tilbud om helseundersøkelse kan du lese mer om her: Forskrift om utførelse av arbeid (lovdata.no).

Som hovedregel består undersøkelsen av:

 • Egenerklæringsskjema.
 • Samtale med helsepersonell om hva den ansatte utsettes for på arbeid og jobbrelaterte helseplager, og hva den enkelte selv kan gjøre for forebygge risiko for sykdom og ta vare på egen helse.

Medisinske undersøkelser ut i fra bransje og risiko som:

 • Hørselsundersøkelse ved eksponering av helseskadelig støy.
 • Blodtrykksmåling.
 • Lungefunksjonsundersøkelse ved eksponering av helseskadelig støv, røyk eller gasser.
 • Syn ved behov eller når forskrift tilsier.
 • Urinkontroll (for de som ønsker det).
 • Blodprøver hvis forskrift/spesielle forhold tilsier dette.
 • Anonymisert arbeidsmiljørapport til bedrift hvis nødvendig med anbefaling av tiltak.
 • Henvisning videre

Yrkesvaksinering

Vaksinering er ofte ett av flere forebyggende tiltak. Vi vaksinerer arbeidstakere som kan smittes i forbindelse med jobben de gjør – eller som i yrkessammenheng er på reise til spesielt utsatte områder. Vaksinering utføres av dyktig og erfarent helsepersonell fra DNA bedriftshelsetjeneste. Yrkesvaksinering er spesielt viktig for:

 • Ansatte i helsetjenesten.
 • Fengselsansatte, noen typer sosialarbeid eller arbeid med rusbrukere.
 • Ansatte ved tannlegekontor.
 • Ansatte ved apotek.
 • Veterinærer.
 • Tollvesen og asylmottak.
 • Politi, brannvesen, redningspersonell.
 • Renovasjonsarbeider.
 • Rengjøringspersonell.
 • vei-, vann- og avløpspersonell.
 • Bygnings- og vedlikeholdsarbeidere.
 • Landbruksarbeidere.
 • Arbeidsreiser til utlandet.
 • Bistandsarbeid i utlandet

Akan

Rus- og avhengighetsproblematikk medfører en rekke negative konsekvenser for bedrifter og ansatte gjennom nedsatt yteevne og økt sykefravær. Ansattes arbeidsrelaterte rusmiddelbruk påvirker i stor grad derfor arbeidsmiljøet. Rusmiddelforebyggende arbeid må derfor ses som en naturlig del av personal-/HR-arbeidet og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Vi bistår med et helhetlig forebyggende arbeid som innebærer at arbeidstakere med rus- og avhengighetsproblematikk gis en saklig og god håndtering, og en mulighet til å gjøre noe med et problem slik at arbeidsforholdet og bedriftens behov ivaretas. Det viktigste er imidlertid det forebyggende arbeidet gjennom jevnlig å sette temaet på dagsorden for å bygge en mer åpen og ivaretakende bedriftskultur og gi råd og hjelp før rus- og avhengighetsproblematikk får anledning til å utvikle seg.

Vi har god kunnskap om AKAN-modellen og hvilke tiltak som finnes. BHT kan være rådgivere og ressurspersoner både i det forebyggende og det individrettede AKAN-arbeidet . DNA bedriftshelsetjeneste kan bidra til større åpenhet om et tabubelagt og vanskelig tema og dermed fange opp rus- og avhengighetsproblematikk på et tidlig tidspunkt samt følge opp ansatte som trenger hjelp.

Kognitive veiledningssamtaler

Stadig flere blir sykmeldt fra arbeidsplassen sin med utbrenthet som årsak. Vi har flere kognitive terapeuter som tilbyr støttesamtaler til ansatte som av ulike grunner har utfordringer med å mestre sin livssituasjon. Årsaken kan for eksempel være relasjonsproblemer, samlivsproblematikk, krevende jobbsituasjon, angst og depresjon. Arbeidstakeren er gjerne sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Tilnærmingen handler om å få innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger, kroppslige reaksjoner og følelser. Målet med samtalene er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder helseplager og finne nye tanke- og handlingsmønstre for å klare å komme tilbake til eller å stå i arbeid. Våre kognitive terapeuter kan bistå med:

 • Kartleggingssamtaler (kartlegging av psykisk og sosial funksjonsevne).
 • Oppfølgingssamtaler med fokus på kognitiv tilnærming for behandling av angst, depresjon, livskriser, lav selvfølelse, stressreaksjoner og andre psykiske plager.
 • Individsamtaler eller gruppesamtaler for å bidra til å fremme livsmestring og motivasjon for endring.
 • Kurs og undervisning innenfor temaer som stressmestring, psykisk helse og livsmestring.

Psykologtjeneste

Vi benytter Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS og Lifekeys som samarbeidspartner når bedriften har behov for psykologtjeneste til sine ansatte. Sense leverer både klinisk psykologi/terapi og organisasjonspsykologiske tjenester. Lifekeys er en online psykologtjeneste som tilbyr videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og temabaserte webinar med autoriserte psykologer.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram