Hva kan du forvente deg ved tilsyn fra arbeidstilsynet?

Hvert år publiserer Arbeidstilsynet sine prioriterte nasjonale næringsaktiviteter for tilsyn. I 2020 gjelder dette bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning. Næringsområdene er valgt ut da de vurderes som bransjer med stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsforhold. Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å kontrollere at virksomheter oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.
Tilsyn arbeidstilsynet 2020

Arbeidstilsynet kan føre tilsyn for å sikre at en arbeidsplass ikke er farlig for arbeidstakere, eller kontrollere om arbeidsgiver i samarbeid med de ansatte jobber forebyggende slik at arbeidstakere unngår sykdom og skader. Hvis Arbeidstilsynet finner mangler som kan sette arbeidstakers liv og helse i fare, kan de vedta umiddelbar stands i arbeidet.

3 ULIKE FORMER FOR TILSYN

Arbeidstilsynet kan kontakte virksomheter på tre ulike måter med bakgrunn i hensikten med tilsynet, og ut fra risiko og tema.

• Meldt tilsyn

Ved meldt tilsyn får virksomheten melding i form av et brev. Brevet inneholder informasjon om hensikt med tilsynet, hva det skal fokuseres på og på hvem som innbefattes av tilsynet. Det inneholder videre hvem som skal delta på tilsynet og hvilken dokumentasjon virksomheten må fremlegge. Tilsynet avsluttes med en gjennomgang av tema som er gjennomgått, hva som er presentert og hvilken oppfølging virksomheten kan vente seg videre

• Uanmeldt tilsyn

Ved meldt tilsyn får virksomheten melding i form av et brev. Brevet inneholder informasjon om hensikt med tilsynet, hva det skal fokuseres på og på hvem som innbefattes av tilsynet. Det inneholder videre hvem som skal delta på tilsynet og hvilken dokumentasjon virksomheten må fremlegge. Tilsynet avsluttes med en gjennomgang av tema som er gjennomgått, hva som er presentert og hvilken oppfølging virksomheten kan vente seg videre

• Postale tilsyn

Gjelder tilsyn der Arbeidstilsynet gjennom et brev etterspør konkret dokumentasjon som sendes Arbeidstilsynet.

REAKSJONER VED TILSYN

Resultater fra tilsyn kan føre til ulike reaksjoner avhengig av alvorlighetsgraden av brudd og om det kan føre til akutt fare for helsen til arbeidstakere.

• Vedtak om pålegg

Finner Arbeidstilsynet brudd på regelverk, er vanligste reaksjon å gi et pålegg for å rette opp de avvik som foreligger innen en gitt frist. Fristen kan variere ut fra hvilken risiko regelbruddet medfører.

• Vedtak om stans

Virksomheter som ikke følger opp et pålegg innen fristen som er gitt, kan vedtak om stans brukes som et pressmiddel for å få pålegget gjennomført hvis det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse

• Vedtak om tvangsmulkt

Om virksomheten ikke følger opp fristen for å rette opp pålegget, kan Arbeidstilsynet vedta tvangsmulkt

• Overtredelsesgebyr

I tilfeller der det avdekkes alvorlige brudd som utgjør en betydelig sikkerhets- eller helserisiko for arbeidstakerne, eller der tilsyn og pålegg ikke har ført til en forbedring, gis et overtredelsesgebyr. Det kan i tilfeller der et brudd kan utgjøre en åpenbar risiko, gis overtredelsesgebyr uten at det tidligere har vært gitt pålegg for det samme forholdet. Gebyret øker ved gjentatte brudd på regelverket

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Rull til toppen