Tips til gode sykefraværsrutiner

Gode rutiner for oppfølging av den sykemeldte kan bidra til at den ansatte kommer raskere tilbake. Gode oppfølgingsplaner som sikrer planlegging og evaluering av tilretteleggingstiltak, bruk av samtaler og dialogmøter, samt partsamarbeid kan bidra til økt arbeidsdeltakelse og forebygge frafall fra arbeidslivet. 

Det er i tillegg sentralt å ha på plass gode rutiner for å få inntrykk av hvordan de ansatte har det på jobb. Dette kan være seg ved hjelp av HMS tiltak som årlige medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.  

Å være tett på de ansatte i det daglige er viktig forebygging, og forskning viser at støttende, bemyndiggjørende og rettferdig ledelse fører til høyere motivasjon og trivsel hos ansatte. Disse ledelsesfaktorene påvirker også helsen vår. Lav lederstøtte er forbundet med økt risiko for muskel- og skjelettplager, samt nedsatt psykisk helse.  

 
Lederopplæring og lederveiledning er HMS tiltak som kan bidra til økt relasjonskompetanse hos ledere, samt sikre at leder kjenner på mestring og mening i sin arbeidshverdag.  

U3lrZWZyYXbDpnJzaMOlbmRib2tlbg==
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her

Hvordan kan bedriftshelsetjenesten bistå? 

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten. DNA Kompetanse bistår også virksomheter med systematisk HMS arbeid og HR tjenester for virksomheter som ikke er tilknyttet BHT.  

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.  

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.  

Bedriftshelsetjenesten vil tilby bistand i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten:  

  • Informasjon, kartlegging og opplæring innen temaer som omhandler det organisatoriske, fysiske, kjemiske og psykososiale arbeidsmiljøet, og som er regulert av Arbeidsmiljøloven.  
  • Bistand til å utarbeide forebyggende retningslinjer om arbeidsmiljøforhold, for eksempel om smittevern, verneutstyr, ergonomi, konflikthåndtering, mobbing og trakassering, håndtering av vold og truende hendelser, arbeidsrelatert stress, krisehåndtering og debrifing og ergonomi.  
  • Kartlegging og risikovurdering av psykososiale forhold, bistå i spørreundersøkelser, eller andre undersøkelser på gruppe- og individnivå. 
  • Bistå med konflikthåndtering, oppfølging ved mobbing og trakassering, vold og truende hendelser, kommunikasjon i krevende samarbeidsrelasjoner, krisehåndtering og debrifing.  
  • Lederveiledning. Det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er et lederansvar. I den sammenheng kan lederveiledning i noen sammenhenger være et nyttig og nødvendig verktøy. Tema for denne veiledningen defineres av lederens behov og tar utgangspunkt i lederens reelle problemstillinger og arbeidssituasjon. Typiske tema vil kunne være endringsprosesser, teamutvikling, konflikter, samarbeidsrelasjoner, utfordrende personalsaker og å se seg selv og sin lederrolle  

  

I sykefraværssaker vil BHT være en nøytral part som kan bistå med veiledning til både leder og den ansatte, samt delta i dialogmøter. BHT kan være en aktiv aktør i partssamarbeidet sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker, sykemelder, behandler og NAV.  

Har du spørsmål?
Ikke nøl med å ta kontakt.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram