Har du ansatte som er langtidssykmeldt? Disse 4 momentene er viktige

  1.  Hjelp arbeidstaker å bytte jobb  

Av og til er det mulig å fungere bedre i en annen jobb enn den man ble sykemeldt fra. Det bør vurderes om det er andre stillinger i virksomheten som kan være aktuelle for arbeidstaker.   

Dersom arbeidstaker er i et arbeidsrettet tiltak eller ekspertbistandtiltak via NAV kan arbeidssaker fritt gå på topp av bemanningen (utprøving) internt i virksomheten selv om vedkommende er 100% sykemeldt. Denne ordningen gjelder imidlertid kun i sykepengeperioden. Dette kan være en hensiktsmessig metode der både arbeidsgiver og arbeidstaker kan undersøke hvordan arbeidsevnen er med andre type oppgaver og/eller arbeidstid.   

Praten om en videre prosess som innebærer jobbsøking og bytte av arbeidsplass kan i mange tilfeller bli utfordrende for arbeidstaker. Her gjelder det å trå varsomt og forberede seg godt dersom leder forventer at denne samtalen kan bli vanskelig. Les mer om den vanskelige samtalen her.  

Dersom alle muligheter for å komme tilbake til arbeidsplassen er forsøkt, men det sannsynligvis er sjanse for at arbeidstaker har funksjon til å fungere i annet type arbeid, kan arbeidstaker få sykepenger i inntil 12 uker i en jobbsøkerprosess. Dette må skje innenfor de 52 ukene som er maksimal periode med sykepenger. Eventuelt kan det vurderes å søke dagpenger. Les mer på nav.no/friskmelding

 

U3lrZWZyYXbDpnJzaMOlbmRib2tlbg==
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
  1. Informer om arbeidsavklaringspenger  

Dersom arbeidstaker ikke er frisk nok til å gå tilbake til jobb slik som før, kan det være riktig å søke om arbeidsavklaringspenger (AAP). Man kan få AAP fra den dagen det er slutt på sykepengene. Det er det viktig at arbeidstaker søker i god tid før retten til sykepenger er brukt opp, da denne må være ferdig behandlet før maksdato for en direkte overgang mellom ytelsene. Les mer på nav.no.  

  1. Tilby permisjon  

Arbeidsgiver har ansvar for å følge deg i hele sykefraværsløpet og så lenge arbeidstaker har et ansettelsesforhold. Arbeidstaker skal fortsatt ha oppfølging fra arbeidsgiver etter at maksdato for sykepenger er nådd.   

I henhold til arbeidsmiljøloven §15-8 (1) gir sykdom ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykmeldt (stillingsvern). Når en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse, se arbeidsmiljøloven § 15-7.  

Det er ulik praksis i virksomhetene når det kommer til personalpolitikk knyttet til permisjon etter maksdato for sykepenger. Noen arbeidsgivere har en nedfestet fastsatt periode der den ansatte kan søke permisjon fra hele/deler av stillingen sin. Andre virksomheter vurderer dette individuelt.   
  

  1. Oppsigelse?

Ifølge arbeidsmiljøloven er arbeidstaker særlig vernet fra oppsigelse i sykmeldingsperioden. Dersom arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse. Sykdom kan da under særlige forutsetninger være en saklig grunn til oppsigelse. Arbeidsgiver må i så fall dokumentere at tilrettelegging, omplassering og annet har vært vurdert. Et arbeidsforhold avslutter ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. I følge Arbeidstilsynet er det spesielt tre viktige punkter arbeidsgiver bør tenke på:  

  • Er du i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse, konferer med advokat eller arbeidsgiverforening. 
  • Husk at du skal drøfte saken med arbeidstaker før du tar beslutningen om oppsigelse. 
  • Vær nøye med formkravene i oppsigelsen. 
Har du spørsmål ?
Ikke nøl med å ta kontakt.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram