Slik får du motiverte medarbeidere! - 6 tips

Jobbmotivasjon defineres gjerne som drivkraften som gjør at vi ønsker å lære og jobbe effektivt, samt løse arbeidsoppgaver for å nå mål eller oppnå resultater. Jobbengasjement defineres gjennom hvordan denne drivkraften kommer til uttrykk.  

86 % av alle sysselsatte i Norge oppga i 2019 at de ofte er engasjert og motivert i arbeidet sitt. 

På sikt bidrar høyt jobbmotivasjon til å forlenge tiden i arbeidslivet. Å styrke personalets motivasjon kan derfor lønne seg for virksomheten. 

Arbeidsplassen er en sentral arena for å bygge identitet, selvtillit og mestring. I arbeidslivet møter vi forhåpentlig mennesker som gir oss feedback og som vi bygger gode relasjoner med. Vi møter oppgaver som gir oss mestring og positive utfordringer. 

Forskning viser at selvfølelsen vår bygger på følgende hovedkilder: 

 • Opplevelse av sosial støtte. Altså å være inkludert, satt pris på og anerkjent i fellesskapet 
 • Opplevelse av å være nyttig. Altså å kjenne seg dyktig på områder som er viktige for en selv, å ha kilder i livet til mestring. 

Disse områdene har sammenheng med biologien vår, og er et resultat av utviklingstrekk som kan årsaksforklares langt tilbake i tid. Konsekvensen av å falle utenfor fellesskapet, eller å bli et unyttig medlem i flokken kunne være livstruende. Som resultat av dette har vi mennesker utviklet følelser som gir sterke signaler når vi føler på utenforskap eller når vi bommer på det sosiale spillet. Eksempler på dette er følelser som ensomhet, skam, stress og skyld. Disse følelsene skal bidra til å regulere adferden vår slik at vi kan sikre oss en plass i fellesskapet. I dagens samfunn er imidlertid disse følelsene en fare for vår psykiske helse dersom de er til stede over tid. 

U3lrZWZyYXbDpnJzaMOlbmRib2tlbg==
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her

Hvordan påvirkes motivasjonen vår? 

Kunnskapsoppsummeringer fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at følgende seks områder påvirker motivasjonen, trivselen og arbeidsdeltakelsen mest: 

 1. Hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt 
 1. De ansatte bør oppleve god tilgang og tilgjengelighet til leder. 
   
 1. Gode forventningsavklaringer og arbeidsbeskrivelser  
   
 1. En klar forståelse av egne oppgaver, ansvarsområder og arbeidsprosesser  
 1. Støttende, rettferdig og bemyndiggjørende ledelse 
 • Støttende ledelse handler om å oppleve støtte og bistand i arbeidsoppgavene, opplevelse av å bli lyttet til, samt opplevelse av å bli verdsatt og sett for jobben man utfører. 
 • Rettferdig ledelse handler om at leder fordeler oppgavene rettferdig og upartisk, at de ansatte blir behandlet rettferdig og upartisk, samt at forholdet til leder ikke er en kilde til stress. 
 • Bemyndiggjørende ledelse handler om at leder oppmuntrer ansatte til å delta i viktige avgjørelser, til å utvikle sine ferdigheter og til å ha et klima som legger til rette for ytringer og meningsutveksling. 
 1. Kontroll over arbeidstid og arbeidssituasjon 
 • Tilfredshet med balansen mellom jobbliv og privatliv  
   
 • Opplevelse av å kunne påvirke arbeidstidsordninger  
   
 • Opplevelse av å kunne påvirke hvordan man gjennomfører arbeidsoppgavene, i hvilken rekkefølge, tempo osv. Et annet begrep på dette er autonomi. 
   
 • Medarbeidere kan stortrives med høye jobbkrav dersom man samtidig opplever høy grad av egenkontroll.  
   
 • På arbeidsplasser der arbeidstid og arbeidsoppgaver ikke kan organiseres fleksibelt, vil støtte fra leder og kollegaer være sentrale områder å veie opp med.  
 1. Forutsigbarhet 
 • God informasjonsflyt vedrørende endringer, beslutninger og fremtidsplaner i virksomheten 
   
 • Man skal være obs på at medarbeidere som har midlertidig ansettelsesforhold kan oppleve nedsatt grad av stabilitet og forutsigbarhet.  
   
 • Omorganisering kan føre til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, organisatorisk struktur mm. Dette kan skape usikkerhet og få negativ innvirkning på arbeidsmiljøet. Gode planer som sikrer informasjon og ansattmedvirkning kan forebygge denne usikkerheten. 
 1. Sosialt klima 
 • Et godt samarbeidsklima mellom kollegaer er viktig for å oppnå gode resultater, samt høy trivsel og motivasjon 
 • En god feedbackkultur bidrar til at flere føler at det arbeidet de gjør blir sett og verdsatt.  
   
 • Kollegastøtte i form av råd, informasjon, samt teknisk bistand er en type støtte som bidrar til overføring av kunnskap, utvikling og læring 
   
 • Sosial støtte der den enkelte medarbeider opplever arbeidsplassen som en kilde til inkludering, vennskap og gode relasjoner 
 1. Vektlegging av menneskelige ressurser 
 • Opplevelse av at arbeidsgiver ses på som oppriktig engasjert i de ansattes helse og velvære  
   
 • Den subjektive opplevelsen av å kjenne at den enkeltes tilstedeværelse er viktig, og at arbeidsgiver bryr seg om hvordan man har det 
Har du spørsmål?
Ikke nøl med å ta kontakt.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram