Resultat for: Arbeidsmiljø

7. juli 2023 -
Har du unge kollegaer på jobb i sommer? 
Sommermånedene bringer med seg en bølge av ungdommer som søker sommerjobber for å skaffe seg verdifull arbeidserfaring og tjene litt ekstra penger. Som arbeidsgivere og samfunn har vi et ansvar for å ta imot disse unge arbeidstakerne på en god måte, og sørge for at deres arbeidsmiljø er trygt og trivelig.  
Les mer
12. mai 2023 -
Medarbeidersamtalen som motivasjonsverktøy – og mulige fallgruver! 
Medarbeidersamtaler kan være en verdifull opplevelse for både ledere og ansatte, og kan hjelpe til med å sikre en jevn og effektiv drift av en organisasjon. Hovedmålsettingen med samtalen er å bygge tettere relasjon mellom leder og medarbeiderne. I tillegg er medarbeidersamtale et sentralt verktøy som kan bidra til å skape motivasjon og jobbengasjement hos arbeidstakerne.
Les mer
18. april 2023 -
5 tips for å etablere godt ytringsklima på arbeidsplassen
Et godt ytringsklima på arbeidsplassen hvor ansatte opplever høy grad av psykologisk trygghet kan gi bedriften mange fordeler, inkludert økt produktivitet, innovasjon og bedre tverrfaglig samarbeid. Hvordan kan du som leder påvirke og legge til rette for et godt ytringsklima?
Les mer
17. mars 2023 -
Hvordan sikre trivsel og motivasjon hos arbeidstakerne! 
I arbeidslivet møter vi forhåpentlig mennesker som gir oss feedback og som vi bygger gode relasjoner med. Vi gjennomfører arbeidsoppgaver som gir oss mestring og positive utfordringer. Arbeidsplassen kan derfor være en sentral arena for å bygge identitet, selvtillit og mestring. Som spesialister i arbeidshelse er vi i bedriftshelsetjenesten opptatt av hvordan virksomheter systematisk kan gå frem for å sikre høy jobbtrivsel på arbeidsplassen.
Les mer
10. februar 2023 -
Hva kan du forvente av årsmøtet med bedriftshelsetjenesten? 
I DNA Kompetanse har vi alltid årlige møter med våre kunder. I årsmøtene blir bedriftshelsetjenesten og virksomheten enige om hvilke områder som skal prioriteres det kommende året, og dette beskrives i handlingsplanen.  
Les mer
30. november 2022 -
Konflikter på jobben - hva er viktig å tenke på?
Ingen arbeidsplass er immun mot konflikter, men et trygt psykososialt arbeidsmiljø kan redusere risikoen for at konflikter oppstår og minimere de negative konsekvensene. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid og ved å bygge en robust kultur for samarbeid.
Les mer
3. oktober 2022 -
Hva er støy – og hva gjør det med oss?
Støy på arbeidsplassen er en av de vanligste påvirkningene i arbeidsmiljøet, og den kommer i mange former. Sammenhengen mellom nedsatt hørsel og støy har vært kjent siden oldtiden, og det norske arbeidslivet har fått på plass mange gode støyreduserende tiltak. Likevel oppgir 10% av alle yrkesaktive at man en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer er utsatt for så sterk støy at man må stå inntil hverandre og rope for å bli hørt.
Les mer
5. september 2022 -
Hva er egentlig psykososialt arbeidsmiljø? 
Psykososialt arbeidsmiljø er et relevant tema for alle virksomheter. Hvordan vi har det på jobben i samspill med andre påvirker vår psykiske og fysiske helse. 
Les mer
30. august 2022 -
Høstens arbeidsmiljøundersøkelse - hva er viktig å tenke på? 
Mange virksomheter er i disse dager i gang med å planlegge høstens arbeidsmiljøundersøkelse. Formålet med denne er å synliggjøre hva som rører seg i ansattgruppen. 
Les mer
22. april 2022 -
Hvordan kan du belønne ansatte i mer enn bare kroner og øre? 
Forventningene til årets lønnsoppgjør er høye blant norske arbeidstakere, og i mange bedrifter er ledere urolig for om de vil klare å tilby de ansatte et lønnsoppgjør som de ansatte vil være fornøyd med. Lønnsnivået er lett å måle, som gjør at det er lett å henge seg opp i dette, selv om det langt ifra er den største årsaken til at folk bytter jobb. En vel så stor årsak til at folk slutter er dårlig ledelse eller mangel på utviklingsmuligheter og innflytelse over egen arbeidsdag. 
Les mer
12. januar 2022 -
Ta vare på medarbeidere med DNA Fokus!
Pandemien har endret de fysiske arbeidsforholdene på mange arbeidsplasser. Den nære kontakten vi tidligere tok som en selvfølge, er erstattet med hjemmekontor og digitale møter. Det å få tilbakemelding på hvordan dine medarbeidere har det er derfor viktigere enn noensinne.
Les mer
4. januar 2022 -
Hva kan vi lære av bedrifter som lykkes med arbeidsmiljøet?
Høy trivsel og motivasjon hos de ansatte vil som oftest gi utslag på bunnlinjen. Fornøyde ansatte er jevnt over sjeldnere sykemeldte, og de kommer raskere tilbake etter sykdom. Overordnet er det viktig å påpeke at de aller fleste arbeidstakere i Norge trives godt i jobbene sine, men det er fremdeles enkelte bransjer og næringer med utfordringer. 
Les mer
9. desember 2021 -
De skjulte kostnadene ved omstilling og endring
Ledere i dagens arbeidsliv bør kjenne til forutsetningene for å kunne utøve god endringsledelse
Les mer
1. november 2021 -
Tilrettelegging: En rask og enkel oversikt
Opplever du som leder at grensene for tilrettelegging er uklare? Kan det være utfordrende å finne tilretteleggingstiltak som fungerer i tråd med den øvrige driften? Fungerer tilretteleggingstiltakene?  
Les mer
5. oktober 2021 -
Dialogmøte (på) 1-2-3
Hva må du som leder gjøre før du kaller inn til dialogsmøte? Hva er hensikten med dialogsmøtet? Dette er noen av spørsmålene som blir besvart i denne artikkelen
Les mer
6. september 2021 -
Vil du spare kr 400 000,- i året for virksomheten din?
Hva om det fantes en metode for å spare flere hundretusen kroner i året, og som ikke innebar å senke verdien på produktet eller tjenestene til virksomheten din? Hva om denne metoden også førte til mer tilfredse ansatte, mindre turn-over og hjalp dere med å rekruttere kvalifisert personell? Et bedre arbeidsmiljø vil kunne gjøre alt dette, og din bedriftshelsetjeneste er din viktigste støttepartner i den prosessen.
Les mer
18. august 2021 -
Hva bør du gjøre når du har ansatte som har blitt sykmeldt?
Dersom du har ansatte som nylig har blitt sykmeldt og du er usikker på hva du bør gjøre, så har vi i DNA laget en «sjekkliste» som du som arbeidsgiver bør gjøre deg kjent med for å lette arbeidet ditt, og hjelpe den ansatte tilbake i jobb.
Les mer
13. august 2021 -
Har du ansatte som ofte er sykemeldt?
Noen ansatte har helseplager som medfører økt sykefravær. Dette kan være helseplager som er forbigående, andre opplever å få langvarige helseutfordringer som strekker seg over mange år. Hyppig sykefravær er dyrt for en arbeidsgiver, og belastningen på kollegaer blir ofte større i slike perioder. Hvordan kan du som leder gå frem for å bidra til en mer stabil arbeidssituasjon for alle parter?
Les mer
4. mai 2021 -
11 tips til hvordan du som leder kan motivere dine ansatte
De ansattes ferdigheter og engasjement er avgjørende for organisasjonens produktivitet. Ved å legge til rette for å få maksimalt ut av kompetansen til de ansatte, kan man oppnå mirakler og overgå målene for virksomheten.
Les mer
13. april 2021 -
Helse er et ledelsesspørsmål
Når man investerer i morgendagens ledere, spiller helsefremmende ledelse en viktig rolle. Friske ansatte er et must for å skape og vedlikeholde bærekraftige og produktive arbeidsplasser.
Les mer
1. februar 2021 -
Reduser risikoen for konflikter på jobben
Ingen arbeidsplass er immun mot konflikter, men et godt psykososialt arbeidsmiljø kan redusere risikoen for at konflikter oppstår og minimere de negative konsekvensene. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid og ved å bygge en robust kultur for samarbeid.
Les mer
5. januar 2021 -
Helsefremmende arbeidsplasser
Ingen skal bli syke eller skadet av sitt arbeid. Det er derfor viktig å jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen. Når dette er en naturlig del av kulturen reduseres risikoen for sykefravær og ytelsen til hver ansatt øker Bruk tipsene våre for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Tipsene er utviklet i samarbeid med våre ergonomer, […]
Les mer
8. desember 2020 -
Det digitale arbeidsmiljøet – 11 tips for arbeidsgiver
Digitale verktøy som støtter arbeidsoppgaver kan øke produktivitet, effektivitet og sikkerhet hvis de brukes riktig. Digitaliseringen i arbeidslivet stiller krav til nye måter å jobbe på. Det er viktig å være oppmerksom på faren for digitalt stress og påkjenningen ved alltid å være tilgjengelig. Bruk gjerne våre tips til å jobbe systematisk med det digitale arbeidsmiljøet.
Les mer
12. november 2020 -
Ekspertenes tips for riktig ergonomi på hjemmekontoret
Flere og flere kommer nå gradvis tilbake fra en tilværelse på hjemmekontor. Men det finnes fremdeles mange som jobber hjemmefra. Ergonomi på hjemmekontor er derfor fortsatt et relevant tema, da uheldige arbeidsstillinger over tid kan skape problemer. Det er viktig å ta pauser, ha gode rutiner og å ha sosial omgang med andre.
Les mer
20. mai 2020 -
Har du medarbeidere som er i vanskelige livssituasjoner?
De fleste ledere møter før eller siden medarbeidere som kjenner på psykiske helseutfordringer. Bekymrer du deg for ansatte? DNA Kompetanse har utarbeidet gode råd til hva du bør gjøre.
Les mer
Slik blir du effektiv på hjemmekontor
Vi er i en situasjon der mange av oss nærmest over natten har hjemmekontor. Her kommer tips om hvordan du får gjort jobben godt med nye og gode rutiner.
Les mer
29. april 2020 -
Hvordan få kontroll over følelsene med tankens kraft
Du kommer på jobb og vet at det venter en lang liste med oppgaver, som må gjøres før dagen er omme. Du er akkurat i gang med første gjøremål, da det tikker inn en melding fra din leder: «Vi må snakke sammen. Kom på mitt kontor kl. 10».
Les mer
Kritisk bemanningssituasjon og forebygging av sykefravær i helsesektoren
En rekke bransjer har betydelig utfordringer som stillstand, permittering og hjemmekontorløsninger som følge av Covid -19. Samtidig opplever flere næringer sin største krise i fredstid når det kommer til mangel på personell. Spesielt i helsevesenet rapporteres det om bemanningsproblemer på grunn av økt arbeidsbelastning i kombinasjon med færre ressurser som følge av karantene. I tillegg er bransjen fra før preget av nedskjæringer og effektivisering.
Les mer
20. mars 2020 -
Kjenner du på ensomhet og nedsatt energi som følge av isolasjon eller karantene?
DNA kompetanse ønsker å bidra til at alle ivaretar sin mentale - og fysiske helse i den spesielle situasjonen som har rammet oss. Vi mennesker er helt avhengig av kognitiv og fysisk stimuli for å ha god livskvalitet.
Les mer
6 Fakta om Ekspertbistand
Har du utfordrende sykefraværssaker? Nå kan du få gratis bistand for å forebygge og redusere sykefravær.
Les mer
Tilskudd til ekspertbistand ved sykefravær – Fra A-Å
Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.
Les mer
Hemmeligheten bak lavt sykefravær
Firepunkts modellen har vi erfart og vet gir resultater over tid.
Les mer
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram