Systematisk HMS arbeid

Hva er HMS?

Systematisk HMS handler om å jobbe kontinuerlig og være i forkant av risiko i de ansattes arbeidshverdag. Et godt HMS arbeid handler om systematisk å redusere risiko for farer og ulykker og sette fokus på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Målet er å redusere og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel, og samtidig jobbe kontinuerlig for å videreutvikle prosesser knyttet til fravær og unødig slitasje.

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå din bedrift i sitt daglige HMS arbeid gjennom rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging og dokumentasjon slik at du kan legge til rette for et helsefremmed arbeidsmiljø for dine ansatte.

DNA Bedrifthelsetjeneste tilfredsstiller arbeidstilsynets krav om godkjenning og kvalitet på våre tjenester.

Hvem har ansvar for systematisk HMS arbeid og internkontroll?

Leder for virksomheten plikter å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten er å sikre at risiko og problemer oppdages og håndteres i tide.

Internkontroll er regler for hvordan arbeidsgiver skal utøve det systematiske HMS arbeidet i virksomheten. Hensikten er på best mulig måte å organisere og sikre HMS arbeidet og ha klare ansvarsforhold for å sikre et best mulig arbeidsforhold for hele virksomheten.

DNA Bedrifthelsetjeneste kan bistå din bedrift med:

  • Risikovurdering
  • Gi råd i forkant av tilsyn fra Arbeidstilsynet, eller med lukking av pålegg etter tilsyn
  • Utarbeide handlingsplan og årsrapport
  • Deltakelse i Vernerunde
  • Deltakelse i AMU
  • Bistå i etablering og oppdatering av HMS system for skriftlig dokumentasjon av internkortroll
  • Avvikshåndtering
  • Lederopplæring i systematisk HMS-arbeid
  • Verneombudskurs

Hvorfor er det systematiske HMS arbeidet viktig?

For å ivareta et godt arbeidsmiljø skal arbeidstaker føle seg trygg for risiko for farer og ulykker og at det aktivt jobbes med helsefremmede faktorer i arbeidsmiljøet.

Selve kravet til HMS arbeidet er likt for alle virksomheter, men det er graden av risiko som setter kravet til hvor omfattende HMS arbeidet vil være

Siste nytt

Konflikt på jobb

Reduser risikoen for konflikter på jobben

Ingen arbeidsplass er immun mot konflikter, men et godt psykososialt arbeidsmiljø kan redusere risikoen for at konflikter oppstår og minimere de negative konsekvensene. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid og ved å bygge en robust kultur for samarbeid.

Read More »
Helsefremmende arbeidsplasser

Helsefremmende arbeidsplasser

Ingen skal bli syke eller skadet av sitt arbeid. Det er derfor viktig å jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen. Når dette er en naturlig del av kulturen reduseres risikoen for sykefravær og ytelsen til hver ansatt øker

Read More »
Forebyggende sykefravær

Hvordan kan din bedrift jobbe forebyggende med sykefravær?

De fleste av oss merker hvordan helse og arbeid henger sammen. Dersom man har en motiverende, meningsfull og givende jobb der man trives, vil dette ofte påvirke overskuddet og gi oss bedre livskvalitet. På den motsatte siden vet vi at det å kjenne på en opplevelse av utilfredshet med arbeidsforholdet i mange tilfeller vil påvirke helsen negativt, og på sikt kanskje føre til sykefravær.

Read More »
Det digitale arbeidsmiljøet

Det digitale arbeidsmiljøet – 11 tips for arbeidsgiver

Digitale verktøy som støtter arbeidsoppgaver kan øke produktivitet, effektivitet og sikkerhet hvis de brukes riktig. Digitaliseringen i arbeidslivet stiller krav til nye måter å jobbe på. Det er viktig å være oppmerksom på faren for digitalt stress og påkjenningen ved alltid å være tilgjengelig.

Bruk gjerne våre tips til å jobbe systematisk med det digitale arbeidsmiljøet.

Read More »
Lede på avstand

Store avstander krever ledere som er tett på

Når andelen medarbeidere på hjemmekontor øker, endres leder sitt forhold til sine medarbeidere. Å lede ansatte som jobber hjemmefra krever at du er tett på og har kontinuerlig dialog med hele teamet. Som leder blir det også viktigere enn noen gang å ta vare på seg selv.

Read More »
Hjemmekontor

Ekspertenes tips for riktig ergonomi på hjemmekontoret

Flere og flere kommer nå gradvis tilbake fra en tilværelse på hjemmekontor. Men det finnes fremdeles mange som jobber hjemmefra. Ergonomi på hjemmekontor er derfor fortsatt et relevant tema, da uheldige arbeidsstillinger over tid kan skape problemer. Det er viktig å ta pauser, ha gode rutiner og å ha sosial omgang med andre.

Read More »

Om oss

DNA Kompetanse består av spesialister og idealister med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsutfordringer både for ledere og sykmeldte arbeidstakere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

Få Nyheter og tips om helsefremmende arbeid og sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev og få de nyeste sakene rett i innboksen. Du kan når som helst melde deg av.

Rull til toppen