Sykefravær

Forebygging Vs. Oppfølging sykemeldte

Sykefraværsoppfølging kan for mange ledere være utfordrende med tanke på å ivareta den sykemeldte samtidig som leder skal ivareta bedriftens interesser. Å ha et forebyggede fokus på sykefravær vil øke muligheten for å oppdage medarbeidere som er i faresonen for sykemelding. Ved å sette inn nødvendige tiltak tidlig i prosessen vil sjansen for at medarbeider ikke går ut i sykemelding eller at sykemeldingen blir av kortere varighet øke. Din Jobbhelse bistår med råd og veiledning til bedrifter i sykefraværsoppfølging.Vi er spesialister på, og har lang erfaring med regelverk innenfor IA arbeid og finne gode løsninger for at arbeidstaker skal komme raskt tilbake til arbeid.

Hvem har ansvaret og hva kan DNA Bedrifthelsetjeneste bistå med?

Et sykefravær er ikke en privatsak men et forhold mellom leder og ansatt. Forebygging og reduksjon av sykefravær er viktige lederoppgaver. Systematisk arbeid med oppfølging av syke ansatte kan gi positiv effekt på sykefraværet, skape lønnsomhet og overskudd i bedriften. Å bli trygg på plikter og rettigheter som oppstår i forbindelse med et sykefravær er derfor viktig for å lykkes.

DNA Bedrifthelsetjeneste bistår med:

 • Oppmerksomhet mot nærvær og helsefremmende arbeid- Hva fremmer nærvær, motivasjon og prestasjon
 • Lederstøtte for å øke lederes kompetanse på helsefremmende ledelse
 • Utarbeiding av rutiner for sykefraværsoppfølging,
 • Rådgivning og kompetanseheving for ledere på IA – arbeid og sykefraværsoppfølging
 • Oppfølging og rådgivning med tanke på langtidssykemeldte
 • Støttesamtaler til arbeidstaker med mestringsveiledning
 • Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet – lovverk
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Deltakelse og bistand i dialogmøter med NAV
 • Lederstøtte i konkrete saker, komplekse sykefraværssaker og vanskelige personalsaker
 • Digital sykemelding/oppfølgingsplan
 • Samarbeid med NAV og fastlege, og hvilken økonomisk støtte man kan få fra NAV
 • Aktuelle tilbud til sykmeldte
 • Rådgivning om tilrettelegging av arbeidsplass, generelt eller når arbeidstaker har redusert arbeidsevne- nødvendige tiltak eller omplassering
 • Arbeidsplassvurdering
 • Aktivitets- og funksjonsanalyser
 • Psykososiale problemstillinger og konflikter

Hvorfor jobbe forebyggende med sykefravær:

Bedrifter som jobber proaktiv med å øke tilfredshet og engasjement hos de ansatte og tenker forebyggende tiltak for å minske sykefravær, vil tiltrekke seg attraktive kollegaer og hente ut det beste i sine medarbeidere.

Fellesnevner for bedrifter som lykkes med det forebyggende arbeidet:

– Ledelsen er tett på medarbeidere

– Kontinuerlig informasjon fra ledelsen om hva som rører seg i bedriften

– Frihet til å utøve sine mandat og arbeidsoppgaver

– Identifisere og utvikle positive nærværsfaktorer

Siste nytt

Konflikt på jobb

Reduser risikoen for konflikter på jobben

Ingen arbeidsplass er immun mot konflikter, men et godt psykososialt arbeidsmiljø kan redusere risikoen for at konflikter oppstår og minimere de negative konsekvensene. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid og ved å bygge en robust kultur for samarbeid.

Read More »
Helsefremmende arbeidsplasser

Helsefremmende arbeidsplasser

Ingen skal bli syke eller skadet av sitt arbeid. Det er derfor viktig å jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen. Når dette er en naturlig del av kulturen reduseres risikoen for sykefravær og ytelsen til hver ansatt øker

Read More »
Forebyggende sykefravær

Hvordan kan din bedrift jobbe forebyggende med sykefravær?

De fleste av oss merker hvordan helse og arbeid henger sammen. Dersom man har en motiverende, meningsfull og givende jobb der man trives, vil dette ofte påvirke overskuddet og gi oss bedre livskvalitet. På den motsatte siden vet vi at det å kjenne på en opplevelse av utilfredshet med arbeidsforholdet i mange tilfeller vil påvirke helsen negativt, og på sikt kanskje føre til sykefravær.

Read More »
Det digitale arbeidsmiljøet

Det digitale arbeidsmiljøet – 11 tips for arbeidsgiver

Digitale verktøy som støtter arbeidsoppgaver kan øke produktivitet, effektivitet og sikkerhet hvis de brukes riktig. Digitaliseringen i arbeidslivet stiller krav til nye måter å jobbe på. Det er viktig å være oppmerksom på faren for digitalt stress og påkjenningen ved alltid å være tilgjengelig.

Bruk gjerne våre tips til å jobbe systematisk med det digitale arbeidsmiljøet.

Read More »
Lede på avstand

Store avstander krever ledere som er tett på

Når andelen medarbeidere på hjemmekontor øker, endres leder sitt forhold til sine medarbeidere. Å lede ansatte som jobber hjemmefra krever at du er tett på og har kontinuerlig dialog med hele teamet. Som leder blir det også viktigere enn noen gang å ta vare på seg selv.

Read More »
Hjemmekontor

Ekspertenes tips for riktig ergonomi på hjemmekontoret

Flere og flere kommer nå gradvis tilbake fra en tilværelse på hjemmekontor. Men det finnes fremdeles mange som jobber hjemmefra. Ergonomi på hjemmekontor er derfor fortsatt et relevant tema, da uheldige arbeidsstillinger over tid kan skape problemer. Det er viktig å ta pauser, ha gode rutiner og å ha sosial omgang med andre.

Read More »

Om oss

DNA Kompetanse består av spesialister og idealister med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsutfordringer både for ledere og sykmeldte arbeidstakere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

Få Nyheter og tips om helsefremmende arbeid og sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev og få de nyeste sakene rett i innboksen. Du kan når som helst melde deg av.

Rull til toppen