Arbeidshelse og helsekontroller

Arbeidshelse og arbeidsmedisin

For de aller fleste er det å være i arbeid helsefremmende. En del yrkesgrupper kan likevel være utsatt for påvirkninger som på sikt kan medføre skade eller sykdom. Det er viktig å unngå at sykdom og skader oppstår pga. forhold i arbeidslivet. Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse. Her fokuseres det på å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, på å fremme helse i arbeidslivet og på å yte bistand ved oppstått arbeidsrelatert helseskade. I vårt arbeidsmedisinske team finner du lege, sykepleier, kognitive terapeut, psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut.

Dna Bedrifthelsetjeneste utfører målrettede helseundersøkelser for arbeidstakere som er spesielt utsatt for helsefare som kan gi helseutfordringer. Dette er lovpålagte helsekontroller som utføres av lege og/eller sykepleiere. En slik helseundersøkelse skal forebygge og redusere plager og sykdom relatert til arbeid og arbeidsplass i bedriften. Gjennomføring planlegges med bedriften. Hvilke typer arbeid som krever målrettede helseundersøkelser og hvilke typer arbeid som pålegger arbeidsgiver å gi tilbud om helseundersøkelse kan du lese mer om her: Forskrift om utførelse av arbeid (lovdata.no).

Som hovedregel består undersøkelsen av:

· egenerklæringsskjema

· samtale med helsepersonell om hva den ansatte utsettes for på arbeid og jobbrelaterte helseplager, og hva den enkelte selv kan gjøre for forebygge risiko for sykdom og ta vare på egen helse.

· medisinske undersøkelser ut i fra bransje og risiko som:

– Hørselsundersøkelse ved eksponering av helseskadelig støy

– Blodtrykksmåling

– Lungefunksjonsundersøkelse ved eksponering av helseskadelig støv, røyk eller gasser

– Syn ved behov eller når forskrift tilsier

– Urinkontroll (for de som ønsker det)

– Blodprøver hvis forskrift/spesielle forhold tilsier dette

· anonymisert arbeidsmiljørapport til bedrift hvis nødvendig med anbefaling av tiltak

· henvisning videre

Vaksinering er ofte ett av flere forebyggende tiltak. Vi vaksinerer arbeidstakere som kan smittes i forbindelse med jobben de gjør – eller som i yrkessammenheng er på reise til spesielt utsatte områder. Vaksinering utføres av dyktig og erfarent helsepersonell fra DNA bedrifthelsetjeneste

 

Yrkesvaksinering er spesielt viktig for:

· ansatte i helsetjenesten

· fengselsansatte, noen typer sosialarbeid eller arbeid med rusbrukere

· ansatte ved tannlegekontor

· ansatte ved apotek

· veterinærer

· tollvesen og asylmottak

· Politi, brannvesen, redningspersonell

· renovasjonsarbeidere

· rengjøringspersonell

· vei-, vann- og avløpspersonell

· bygnings- og vedlikeholdsarbeidere

· landbruksarbeidere

· Arbeidsreiser til utlandet

· Bistandsarbeid i utlandet

 

Vi tilbyr vaksine mot sykdom det ikke nødvendigvis er noen økt risiko for smitte på jobb, men med målsetting å redusere sykefravær, og opprettholde kapasitet og produktivitet på arbeidsplassen.

Rus- og avhengighetsproblematikk medfører en rekke negative konsekvenser for bedrifter og ansatte gjennom nedsatt yteevne og økt sykefravær. Ansattes arbeidsrelaterte rusmiddelbruk påvirker i stor grad derfor arbeidsmiljøet. Rusmiddelforebyggende arbeid må derfor ses som en naturlig del av personal-/HR-arbeidet og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Vi bistår med et helhetlig forebyggende arbeid som innebærer at arbeidstakere med rus- og avhengighetsproblematikk gis en saklig og god håndtering, og en mulighet til å gjøre noe med et problem slik at arbeidsforholdet og bedriftens behov ivaretas. Det viktigste er imidlertid det forebyggende arbeidet gjennom jevnlig å sette temaet på dagsorden for å bygge en mer åpen og ivaretakende bedriftskultur og gi råd og hjelp før rus- og avhengighetsproblematikk får anledning til å utvikle seg.

 

Vi har god kunnskap om AKAN-modellen og hvilke tiltak som finnes. BHT kan være rådgivere og ressurspersoner både i det forebyggende og det individrettede AKAN-arbeidet . DNA bedrifthelsetjeneste kan bidra til større åpenhet om et tabubelagt og vanskelig tema og dermed fange opp rus- og avhengighetsproblematikk på et tidlig tidspunkt samt følge opp ansatte som trenger hjelp.

Stadig flere blir sykmeldt fra arbeidsplassen sin med utbrenthet som årsak. Vi har flere kognitive terapeuter som tilbyr støttesamtaler til ansatte som av ulike grunner har utfordringer med å mestre sin livssituasjon. Årsaken kan f.eks. være relasjonsproblemer, samlivsproblematikk, krevende jobbsituasjon, angst og depresjon. Arbeidstakeren er gjerne sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Tilnærmingen handler om å få innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger, kroppslige reaksjoner og følelser. Målet med samtalene er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder helseplager og finne nye tanke- og handlingsmønstre for å klare å komme tilbake til eller å stå i arbeid.

Våre kognitive terapeuter kan bistå med:

· Kartleggingssamtaler (kartlegging av psykisk og sosial funksjonsevne)

· Oppfølgingssamtaler med fokus på kognitiv tilnærming for behandling av angst, depresjon, livskriser, lav selvfølelse, stressreaksjoner og andre psykiske plager

· Individsamtaler eller gruppesamtaler for å bidra til å fremme livsmestring og motivasjon for endring

· Kurs og undervisning innenfor temaer som stressmestring, psykisk helse og livsmestring

Vi benytter Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS og Lifekeys som samarbeidspartner når bedriften har behov for psykologtjeneste til sine ansatte. Sense leverer både klinisk psykologi/terapi og organisasjonspsykologiske tjenester. Lifekeys er en online psykologtjeneste som tilbyr videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og temabaserte webinar med autoriserte psykologer.

Siste nytt

Konflikt på jobb

Reduser risikoen for konflikter på jobben

Ingen arbeidsplass er immun mot konflikter, men et godt psykososialt arbeidsmiljø kan redusere risikoen for at konflikter oppstår og minimere de negative konsekvensene. Dette gjøres gjennom forebyggende arbeid og ved å bygge en robust kultur for samarbeid.

Read More »
Helsefremmende arbeidsplasser

Helsefremmende arbeidsplasser

Ingen skal bli syke eller skadet av sitt arbeid. Det er derfor viktig å jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen. Når dette er en naturlig del av kulturen reduseres risikoen for sykefravær og ytelsen til hver ansatt øker

Read More »
Forebyggende sykefravær

Hvordan kan din bedrift jobbe forebyggende med sykefravær?

De fleste av oss merker hvordan helse og arbeid henger sammen. Dersom man har en motiverende, meningsfull og givende jobb der man trives, vil dette ofte påvirke overskuddet og gi oss bedre livskvalitet. På den motsatte siden vet vi at det å kjenne på en opplevelse av utilfredshet med arbeidsforholdet i mange tilfeller vil påvirke helsen negativt, og på sikt kanskje føre til sykefravær.

Read More »
Det digitale arbeidsmiljøet

Det digitale arbeidsmiljøet – 11 tips for arbeidsgiver

Digitale verktøy som støtter arbeidsoppgaver kan øke produktivitet, effektivitet og sikkerhet hvis de brukes riktig. Digitaliseringen i arbeidslivet stiller krav til nye måter å jobbe på. Det er viktig å være oppmerksom på faren for digitalt stress og påkjenningen ved alltid å være tilgjengelig.

Bruk gjerne våre tips til å jobbe systematisk med det digitale arbeidsmiljøet.

Read More »
Lede på avstand

Store avstander krever ledere som er tett på

Når andelen medarbeidere på hjemmekontor øker, endres leder sitt forhold til sine medarbeidere. Å lede ansatte som jobber hjemmefra krever at du er tett på og har kontinuerlig dialog med hele teamet. Som leder blir det også viktigere enn noen gang å ta vare på seg selv.

Read More »
Hjemmekontor

Ekspertenes tips for riktig ergonomi på hjemmekontoret

Flere og flere kommer nå gradvis tilbake fra en tilværelse på hjemmekontor. Men det finnes fremdeles mange som jobber hjemmefra. Ergonomi på hjemmekontor er derfor fortsatt et relevant tema, da uheldige arbeidsstillinger over tid kan skape problemer. Det er viktig å ta pauser, ha gode rutiner og å ha sosial omgang med andre.

Read More »

Om oss

DNA Kompetanse består av spesialister og idealister med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsutfordringer både for ledere og sykmeldte arbeidstakere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

Få Nyheter og tips om helsefremmende arbeid og sykefravær

Meld deg på nyhetsbrev og få de nyeste sakene rett i innboksen. Du kan når som helst melde deg av.

Rull til toppen