Tilbake til sykefraværsbarometet

Jeg har flere ansatte som er sykemeldt 

Dersom du har ansatte som nylig har blitt sykemeldt og du er usikker på hva du bør gjøre, så har vi i DNA laget en «sjekkliste» som du som arbeidsgiver bør gjøre deg kjent med for å lette arbeidet ditt, og hjelpe den ansatte tilbake i jobb. 

Dette er informasjon som alle i virksomheten har nytte av å vite. Ved å informere de ansatte på et avdelingsmøte eller i onboarding-prosessen om hva som er virksomhetens rutiner ved sykemelding, så gjør du det enklere og mer forutsigbart for deg selv når sykemelding oppstår. 

Når sykemeldingen lander på bordet så bør du som leder gjøre følgende: 

Snakke med den ansatte og avklare hva de kan løse av arbeidsoppgaver på tross av helseutfordringen. 

Selv om den ansatte har rett til å holde tilbake helseopplysninger, så betyr ikke det at arbeidsgiver ikke kan be om informasjon om arbeidsevnen. Eksempler på oppgaver som kan løses kan være lettere arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, eller oppgaver som kan gjøres fra hjemmekontor. Det kan hende at det kan gjøres tilrettelegging som muliggjør dette. 
 
Eksempel: 
«Hei. Jeg ringer for å høre hvordan det går med deg. Jeg vil også vite hva jeg kan gjøre for å gjøre det lettere for deg å komme tilbake i jobb.» 
 

Den ansatte har ifølge Folketrygdloven §8-8 «…plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og Arbeids- og velferdsetaten om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt..» 

UGxhbnNqZSAoMSk=
OPPFØLGING AV SYKEMELDTE
Her kan du laste ned en nyttig og oversiktlig guide til hva som er lovmessig og lurt å tenke på i forbindelse med oppfølging av sykemeldte

Lage en oppfølgingsplan i samarbeid med den sykemeldte 

Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker. 

Eksempel: 

«Ifølge arbeidsmiljøloven og våre rutiner her i virksomheten, så skal vi lage en oppfølgingsplan nå mens du er sykemeldt. Du er viktig for oss, og jeg ønsker å hjelpe deg tilbake på jobb. Har du mulighet til å komme innom en dag å lage en oppfølgingsplan sammen med meg? Da skal vi se litt på mulighetene til å tilpasse arbeidsoppgavene dine eller andre endringer vi kan gjøre slik at det blir lettere for deg å komme tilbake til oss. Det kan også være en god mulighet for å høre hvordan det går med deg.» 

Oppfølgingsplanen skal ifølge  Arbeidsmiljøloven §4-6 inneholde: 

 1. en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne 
 2. aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi 
 3. aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene 
 4. plan for videre oppfølging. 

Videre bør planen definere mål, aktiviteter og hvem som har ansvar for hva. 

Arbeidsgiver skal sørge for at planen formidles til sykemelder så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker. 

Sette i gang aktuell arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig 

Ifølge Folketrygdloven §8-8 har arbeidstaker plikt til å så tidlig som mulig være i arbeidsrelatert aktivitet så lenger det ikke er medisinske grunner som ikke er klart til hinder for dette, eller at arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen. 
 
Eksempler på arbeidsrelaterte aktiviteter kan være: 

 • Å komme med forslag til tilrettelegging for å kunne løs tilpassede arbeidsoppgaver. Dette kan innebære: 
 1. fysisk tilrettelegging 
 2. anskaffelse eller tilpasning av teknisk utstyr 
 3. endring av rutiner, arbeidsfunksjoner eller arbeidstid 
 4. nye arbeidsoppgaver 
 5. opplæring 
 6. tette oppfølging 

Du som arbeidsgiver har omsorgsplikt for dine ansatte, men du har også styringsrett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Arbeidstakere har medbestemmelsesrett, men også medvirkningsplikt til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplaner, samt å delta på dialogmøter eller annet arbeidsrelatert aktivitet. Nav kan velge å stoppe sykepengeutbetalinger dersom arbeidstaker ikke oppfyller medvirkningsplikten. 

Ved å informere alle parter i virksomheten om hvilke forventninger som settes til ledere og medarbeidere i forbindelse med sykemelding, kan du som leder ikke bare gjøre din egen jobb enklere, men også skape forutsigbarhet og trygghet for dine ansatte.  

Dersom det er høyt sykefravær i virksomheten, kan det være nyttig å vurdere tiltak i arbeidsmiljøet. Les mer om arbeidsmiljø i artikkelen: Hva kan vi lære av bedrifter som lykkes med arbeidsmiljøet? - DNAKompetanse

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram