Tilbake til sykefraværsbarometet

Jeg har ansatte som har vært sykemeldt i snart et år

Arbeidsgiver har ansvar for oppfølging i hele sykefraværsperioden. I dialog med arbeidstaker, skal man i hele løpet drøfte og teste ut tilpasninger på arbeidsplassen og inn mot oppgavene dine slik at du kan jobbe. Les mer om tilrettelegging her.  

Den ansatte har plikt til å være med og finne løsninger med mål om å komme tilbake i jobb. Dersom maksdato for sykepenger nærmer seg, og det ikke er en åpenbar løsning på sykefraværet, kan det være hensiktsmessig å kalle inn til Dialogmøte 3. 

UGxhbnNqZSAoMSk=
OPPFØLGING AV SYKEMELDTE
Her kan du laste ned en nyttig og oversiktlig guide til hva som er lovmessig og lurt å tenke på i forbindelse med oppfølging av sykemeldte

Hvem kaller inn til dialogmøte 3? 

Både arbeidsgiver, arbeidstaker og sykemelder kan be om at det avholdes dialogmøte 3 (NAV.no)

Hensikten med dialogmøte 3 er å gjennomgå situasjonen og komme frem til om det er noe mer som kan gjøres for å hjelpe arbeidstaker tilbake i jobb, samt å bli enige om en plan om veien videre. 

Hva bør du som arbeidsgiver gjøre før dialogmøte 3? 

  • Oppdatere oppfølgingsplanen som dere laget i forbindelse med første og andre dialogmøte 
  • Vurdere om det kan være hensiktsmessig å koble på en ekstern rådgivende part. Eksempler på dette kan være bedriftshelsetjenesten, eller gjennom å bruke ordningen ekspertbistand 
  • Dersom det ikke har blitt vurdert til nå, kan arbeidsgiver foreslå at det vurderes et arbeidsrettet tiltak eller tilskuddsordninger i regi av NAV. Les mer om arbeidsrettede tiltak.  

En positiv og inkluderende dialog med den sykemeldte kan bistå til økt psykologisk trygghet, og at den ansatte kommer raskere tilbake. Ved å inkludere den ansatte på sosiale tilstelninger og fredagslunsj kan arbeidsgiver bidra til at avstanden til arbeidsplassen reduseres. Terskelen til å komme tilbake igjen på jobb kan dermed oppleves lavere når den ansatte kjenner seg trygg og ønsket på arbeidsplassen. 

Bør den ansatte bytte jobb?  

Av og til er det mulig å fungere bedre i en annen jobb enn den man ble sykemeldt fra. Det bør vurderes om det er andre stillinger i virksomheten som kan være aktuelle for arbeidstaker.  

Dersom arbeidstaker er i et arbeidsrettet tiltak eller ekspertbistandtiltak via NAV kan arbeidstaker fritt gå på topp av bemanningen (utprøving) internt i virksomheten selv om vedkommende er 100% sykemeldt. Dette kan være en hensiktsmessig metode der både arbeidsgiver og arbeidstaker kan undersøke hvordan arbeidsevnen er med andre type oppgaver/arbeidstid osv.  

Praten om en videre prosess som innebærer jobbsøking og bytte av arbeidsplass kan i mange tilfeller bli utfordrende for arbeidstaker. Her gjelder det å trå varsomt og forberede seg godt dersom leder forventer at denne samtalen kan bli vanskelig. Les mer om den vanskelige samtalen her

Dersom alle muligheter for å komme tilbake til arbeidsplassen er forsøkt, men det sannsynligvis er sjanse for at arbeidstaker har funksjon til å fungere i annet type arbeid, kan arbeidstaker få sykepenger i inntil 12 uker i en jobbsøkerprosess. Dette må skje innenfor de 52 ukene som er maksimal periode med sykepenger. Eventuelt kan det vurderes å søke dagpenger. Les mer på nav.no/friskmelding

UGxhbnNqZSAoMSk=
OPPFØLGING AV SYKEMELDTE
Her kan du laste ned en nyttig og oversiktlig guide til hva som er lovmessig og lurt å tenke på i forbindelse med oppfølging av sykemeldte

Arbeidsavklaringspenger 

Dersom arbeidstaker ikke er frisk nok til å gå tilbake til jobb slik som før, kan det være riktig å søke om arbeidsavklaringspenger (AAP). Man kan få AAP fra den dagen det er slutt på sykepengene. Det er det viktig at arbeidstaker søker i god tid før retten til sykepenger er brukt opp, da denne må være ferdig behandlet før maksdato for en direkte overgang mellom ytelsene. Les mer på nav.no

Permisjon 

Arbeidsgiver har ansvar for å følge deg i hele sykefraværsløpet og så lenge arbeidstaker har et ansettelsesforhold. Arbeidstaker skal fortsatt ha oppfølging fra arbeidsgiver etter at maksdato for sykepenger er nådd.  

I henhold til arbeidsmiljøloven §15-8 (1) gir sykdom ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykmeldt. Når en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse, se arbeidsmiljøloven § 15-7. 

Det er ulik praksis i virksomhetene når det kommer til personalpolitikk knyttet til permisjon etter maksdato for sykepenger. Noen arbeidsgivere har en nedfestet fastsatt periode der den ansatte kan søke permisjon fra hele/deler av stillingen sin. Andre virksomheter vurderer dette individuelt.  

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram