Av Steinar Halvorsen , Publisert den 10. januar 2020

Tilskudd til ekspertbistand ved sykefravær – Fra A-Å

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Hva er Ekspertbistand?

Du kan benytte deg av ekspertbistand når en arbeidstaker er sykemeldt over lengre periode tross behandling og tilrettelegging på arbeidsplassen. Eller hvis årsaken til sykefraværet er ukjent og aktuelle tiltak ikke er vurdert.

Hvem er eksperten?

En person som kan bistå med å avklare situasjonen og finne en løsning. Eksperten må ha offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon innen sitt område, samt ha kompetanse på det området det søkes bistand til.

Eksperten skal ikke gi behandling, men gjennom samtaler med arbeidsgiver og arbeidstaker vurdere arbeidsmiljøet og kartlegge årsaken til sykefraværet. Eksperten skal komme med forslag til tiltak som gjør at arbeidstaker kan utføre egen jobb eller annet arbeid for arbeidsgiver. Som et ledd i tilpasning av arbeidsoppgaver for den sykmeldte, kan eksperten kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstakeren.

Arbeidsgiver må selv finne eksperten man ønsker å benytte.

En ekspert gir bistand på arbeidsplassen og til samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har langvarig eller hyppig sykefravær. Arbeidstakere, arbeidsgiver og NAV må være omforent at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Hvem kan få Ekspertbistand?

Alle kan søke ekspertbistand, men tilbudet erstatter ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykefravær. Tilskudd til ekspertbistand er et alternativ dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer frem til en felles løsning slik at den sykmeldte kan returnere til arbeidet.

Før arbeidsgiver søker ekspertbistand må annen tilrettelegging være vurdert, igangsatt eller gjennomført. Ekspertbistand skal ikke være første tiltak ved sykefraværssaker.

Hvilken ekspert og til hva?

En ekspert kan være fysioterapeut eller ergoterapeut hvis arbeidsplassvurdering er hensiktsmessig for å vurdere ergonomiske, organisatoriske, psykososiale og/eller fysiske arbeidsforholdene.

Arbeidsgiver kan også benytte seg av ekspertbistand i saker som har eller kan medføre sykefravær. For eksempel fastlåste konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. En løsning i slike tilfeller kan være at arbeidstaker bytter arbeidsplass. Da vil en karriereveileder være aktuell å bruke som ekspert. Men husk at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og rutiner for konfliktløsning må være oppfylt, før du kan få tilskudd til å finansiere ekspertbistand i konfliktbaserte saker. Dersom konflikt hindrer samarbeid, kan det vises unntak til hva som allerede er forsøkt.

Eksperten kan også bistå ved rådvillhet

Det er ikke påkrevet at arbeidstaker og arbeidsgiver har en klar oppfatning hva utfordringen er. Ekspertbistand kan benyttes til å avklare problemstillingen.

Når kan ekspertbistand ikke benyttes

Tilskudd til ekspertbistand omfatter ikke hjelpemiddel dekket etter folketrygdloven eller kjøp av bedriftshelsetjenester. Det kan heller ikke benyttes til å finansiere kurs for gruppe, innleie av vikarer eller utarbeidelse av oppfølgingsplan eller dekning av dialogmøte.

Ekspertens rolle

Eksperten kartlegger muligheter og begrensinger knyttet til arbeidsforhold og yter løsningsrettet bistand for å finne frem til aktuelle arbeidsoppgaver. Bistanden baseres på råd, tilrettelegging og observasjon.  Arbeidstaker vil få bistand til å mestre arbeidssituasjonen i en tilbakeføringsfase, samt ved behov veiledes for å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og skader.

Bistand fra eksperten gis primært på arbeidsplassen og støtter samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Etter endt ekspertbistand mottar arbeidstaker, arbeidsgiver og Nav en sluttrapport hvor det fremkommer forslag til tiltak.   Rapporten skal benyttes i videre oppfølgingsarbeid mot arbeidstaker, og tiltak som blir videreført bør inn i oppfølgingsplanen.

Samtale i sofaen

Ekspertens kompetanse

Eksperten bør ha kompetanse på et eller flere av følgende område:

  • Relasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
  • Tilrettelegging – ha ekspertise om hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker kan finne rette tilretteleggingstiltak, organisatorisk, psykososialt og fysisk
  • Diffuse problem – kompetanse på hvordan man løser vanskelige sykefraværssaker
  • Endring – endring i arbeidslivet og hvordan det kan påvirke fravær og nærvær i tilsettelsesforhold
  • Hjelpeapparatet – vite hvordan man bruker offentlige og private hjelpemidler

Ekspertbistand er et tilskudd til arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved vurdering av tilskudd vil Nav vektlegge arbeidsgivers og arbeidstakers oppfatning av saken, ettersom de har best kompetanse til å avgjøre hva som er nødvendig og hensiktsmessig. Nav legger heller ikke konkrete føringer på hvem eksperten er. Navs rolle er å påse at tilskuddet ligger innenfor rammene for ordningen. 

Før det ble innvilget ekspertbistand må NAV ha vurdert om eksperten oppfyller retningslinjene. NAV kan med andre ord vurdere at tilskuddet ikke er hensiktsmessig.

Det praktiske rundt tilskudd til Ekspertbistand

Det finnes en rekke informasjonssider om ekspertbistand på nav.no med linker til regelverk, søknadsskjema og refusjonsskjema.

Husk at du som arbeidsgiver må kontakte NAV før søknaden sendes. Nav kan kontaktes via kontaktskjema på nav.no eller på telefonnummer: 55 55 33 36.

Du må også hente pristilbud fra en ekspert. Eksperten vil fakturere arbeidsgiver. Nav anbefaler detaljerte fakturaer med tidsperioder for ekspertbistand, antall timer og hva timene er brukt til.  Søknad om tilskudd til Ekspertbistand går via Altinn. Det er gode hjelpetekster i søknadskjemaet. Når ekspertbistanden er gjennomført krever arbeidsgiver utgiftene refundert fra nav. NAV vil kontrollere informasjonen når kravet for arbeidsgiveren kommer. Max satsen er pr nå 21 200,- pr sak.

Ønsker arbeidsgiver og arbeidstaker og benytte en ekspert utover tilskuddet, blir det en sak mellom arbeidsgiver og eksperten, som arbeidsgiver må dekke selv.

Eksempel: Kartlegging og forslag til tiltak er avdekket og finansiert via ekspertbistand. Videre bistand til gjennomføring av tiltaket må dekkes av arbeidsgiver selv.

Ressurser

Les også: 6 Fakta om ekspertbistand

Les også: Hemmeligheten bak lavt sykefravær

Nav sine sider om ekspertbistand

Søknad om tilskudd via Altinn

Har du spørsmål eller ser du etter en ekspert? Kontakt oss 

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Steinar Halvorsen
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram