Av Ingrid Mjanger Thorsnes , Publisert den 4. januar 2022

Hva kan vi lære av bedrifter som lykkes med arbeidsmiljøet?

Høy trivsel og motivasjon hos de ansatte vil som oftest gi utslag på bunnlinjen. Fornøyde ansatte er jevnt over sjeldnere sykemeldte, og de kommer raskere tilbake etter sykdom. Overordnet er det viktig å påpeke at de aller fleste arbeidstakere i Norge trives godt i jobbene sine, men det er fremdeles enkelte bransjer og næringer med utfordringer. 

Mange ledere kjenner at det er utfordrende å ta stilling til hvor man skal begynne når det skal settes i gang prosesser for å senke sykefraværet og styrke arbeidsmiljøet. Vi har kunnskap om hvilke faktorer som kjennetegner virksomheter som lykkes i dette arbeidet. Tommelfingerregel nummer èn er å innfinne seg med at dette er områder som det må jobbes systematisk med over tid ved hjelp av bedriftens HMS systemer.  

  
Fremtidens IA samarbeid tillegger også verneombud og tillitsvalgte økt ansvar for å systematisk forebygge problemer i arbeidsmiljøet og sykefravær. Ved at partene slår seg sammen for å søke oppdatert kunnskap om arbeidsmiljøet er det håp om at virksomhetene kan forbedre både trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.  

  
HVA ER ARBEIDSMILJØ? 

Arbeidsmiljø er langt mer enn sosiale luncher, morgenkaffe og årlige sommerfester. Disse aktivitetene er imidlertid viktige arenaer – og det er viktig å fortsette med dette dersom det er noe som fungerer og som de ansatte setter pris på. Men dersom sykefraværet og trivselen allerede er i ferd med å utvikle seg i negativ retning er det helt andre ting bedriften burde rette blikket sitt mot.  

Arbeidsmiljø handler nemlig først og fremst om arbeidet.  Tilnærmingen til arbeidsmiljøutfordringer må tilpasses den gjeldende bransjes utfordringer. For eksempel vil tiltakene på et bilverksted skille seg fra tiltakene på et sykehjem. Mens vibrasjoner og hudkontakt/innånding av kjemikalier vil være noen av hovedeksponeringene på bilverkstedet, vil høye emosjonelle krav, skiftarbeid og smittefare være sentrale faktorer i arbeidsmiljøet på et sykehjem. For å redusere eksponeringer eller jobbe med beskyttelsesfaktorene som kan minske helserisikoen i disse yrkene må tiltakene tilpasses den enkelte arbeidplass. 

Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet. 

Arbeidsmiljø kan deles opp i følgende kategorier: 

 • Psykososialt arbeidsmiljø - inkludert hvordan arbeidet ledes, organiseres og planlegges 
 • Fysisk og ergonomisk arbeidsmiljø 
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 

SØK SKREDDERSYDD KUNNSKAP OM DIN EGEN BRANSJE 

Vi er opptatt av å jobbe systematisk og forskningsbasert når det kommer til arbeidsmiljø. På NOA/STAMI sine nettsider kan du finne ut hvilke faktorer som er til stede for bransjen som du tilhører under “finn ditt yrke”. STAMI har også laget et utrolig flott arbeidsmiljøprogram som heter En bra dag på jobb. Her kan dere finne bransjespesifikke arbeidsmiljøfaktorer og tiltak som er forankret i den nyeste forskningen på området. Arbeidsmiljøportalen inneholder artikler og arbeidsmiljøverktøy som kan være nyttige å sjekke ut.  

Er du tillitsvalgt eller verneombud er de overnevnte nettsidene gull verdt for å søke kunnskap om hvordan dere på arbeidsplassen kan ta tak i de utfordringene ansatte kjenner på.  

HVILKE SIDER VED ARBEIDSMILJØET ER VIKTIGE PÅ ALLE ARBEIDSPLASSER? 

Vi mennesker er ganske likt skrudd sammen når det handler om behovet for å føle seg anerkjent, kjenne på mestring og at vi blir hørt og sett når vi ytrer oss på arbeidsplassen. Dersom vi opplever det motsatte, responderer vi med stressrespons og mistrivsel.  

Forskning som STAMI har gjennomført viser at ansatte som opplever følgende faktorer på jobb har mindre sykefravær og økt trivsel og ytelse: 

 • God rolleavklaring, organisering og planlegging av arbeidsoppgavene 
 • Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen arbeidssituasjon.  
 • Dette bidrar til mer engasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser. 
 • Balanse mellom innsats og belønning.  
 • Å få anerkjennelse, tilbakemeldinger, og positiv oppmerksomhet for den jobben man gjør, betyr mye for arbeidsmiljøet. 
 • Rettferdig og støttende lederskap.  
 • Lederskap som gir tillit og ansvar, men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene er en viktig faktor i arbeidsmiljøet. 
 • Forutsigbarhet når rammebetingelser endres.  
 • Ved omstillinger er det viktig med størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte. 
 • Høy grad av ansattmedvirkning.  
 • Fruktbare partssamarbeid der både ansatte og ansattrepresentanter involveres aktivt i viktige prosesser og beslutninger i arbeidsdagen bidrar til økt motivasjon og eierskap til arbeidsplassen 

VÆR TETT PÅ SOM LEDER 

Hvordan kan leder plukke opp hva de ansatte kjenner på, og om de nevnte forutsetningene er til stede? Den årlige trivselsundersøkelsen og medarbeidersamtalen er viktige HMS forankrede virkemidler for å plukke opp hvordan de ansatte har det på jobb. Vi erfarer imidlertid at evnen til å skape gode relasjoner mellom leder og ansatt er en suksessfaktor for å ha mulighet til å forebygge og ta tak i utfordringene før de vokser seg for store.  

Leder kan ved hjelp av pulsmålinger ta temperaturen på hva som rører seg hos de ansatte. Ved å ta i bruk pulsmålingsappen DNA Fokus kan virksomheten systematisk arbeide med de faktorene som skaper trivsel. Dersom ansatte rapporterer om faktorer i arbeidsmiljøet som påvirker helsen deres negativt, er pulsmålingsresultatene et nyttig utgangspunkt for å sammen utarbeide tiltak for å gjenopprette trivsel og mestring.  

GODE RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE 

Vår erfaring er at mye av sykefraværet kunne vært unngått om virksomheten hadde jobbet mer helsefremmende og forebyggende. Det er selvsagt også en del sykefravær som skyldes andre årsaker enn det arbeidsrelaterte. Uavhengig av årsaken til fraværet vil gode rutiner for oppfølging og tilrettelegging i sykefraværsprosessen føre til lavere sykefravær. Empatisk og tett oppfølging vil bidra til at den ansatte opplever seg ønsket på arbeidsplassen, og kjenner seg motivert til å returnere til arbeid. Som et HMS-tiltak anbefaler vi at alle ansatte gjøres kjent med rutiner for sykefraværsoppfølgingen. Les mer om oppfølging av sykemeldte her. 

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Ingrid Mjanger Thorsnes
Bedriftssykepleier og kognitiv terapeut. Spisskompetanse på individuell veiledning og kurs innen stressmestring, søvn, motivasjon og mestring. Har bred erfaring fra rusfeltet som miljøterapeut og fagkonsulent, og med oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram