Av Ingrid Mjanger Thorsnes , Publisert den 3. oktober 2022

Hva er støy – og hva gjør det med oss?

Støy på arbeidsplassen er en av de vanligste påvirkningene i arbeidsmiljøet, og den kommer i mange former. Sammenhengen mellom nedsatt hørsel og støy har vært kjent siden oldtiden, og det norske arbeidslivet har fått på plass mange gode støyreduserende tiltak. Likevel oppgir 10% av alle yrkesaktive at man en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer er utsatt for så sterk støy at man må stå inntil hverandre og rope for å bli hørt.

Støy forekommer for eksempel i form av: 

 • Høye og skjærende lyder fra maskineri og verktøy 
 • Trafikkstøy 
 • Høye stemmer  
 • Plutselige høye lyder 

Yrkesgrupper som er spesielt eksponert for støy er:  

 • Sjøfart og luftfart 
 • Utvinning av råolje/naturgass 
 • Industri 
 • Bygge- og anleggsvirksomhet 

Støy kommer imidlertid også i form av høy aktivitet i arbeidsmiljøet, for eksempel i en barnehage eller i åpent kontorlandskap. Musikk, pipelyder fra mobiltelefoner, summing fra elektriske apparater og kollegaens eller barnas utestemme er eksempler på støyende elementer. 

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) definerer nemlig støy som uønsket lyd. Det finnes verktøy for å måle støynivået i virksomheten, men denne definisjonen legger opp til at også lydnivå som ligger under grenseverdiene kan gi helseplager.  

Støy kan gi flere arbeidsulykker 

Mange forbinder nok støyeksponering med tinnitus eller nedsatt hørsel. Forskning viser imidlertid at støy også påvirker stressnivået vårt. Vi kan bli mer trøtte og ukonsentrerte i et støyende arbeidsmiljø. Dette er viktige risikovurderinger å ta hensyn til, da støy er forbundet med økt risiko for feil, skader og ulykker.  

En annen konsekvens av et støyende arbeidsmiljø kan være at vi blir ekstra sliten etter endt arbeidsdag. Når vi har lavt energinivå er det lett å nedprioritere helsefremmende aktiviteter som trening og sosiale sammenkomster. Over tid kan nedprioritering av energigivende fritidsaktiviteter påvirke den fysiske og psykiske helsen vår negativt. 

Støy påvirker helsen vår 

Tinnitus og nedsatt hørsel er sterkt forbundet med helseplager. Det kan bli utfordrende å delta i sosiale lag, opprettholde konsentrasjonen og få med seg hva kollegaer snakker om på møter. Dette er situasjoner som i neste omgang kan bli en stor kilde til stress. Hørselsplager er forbundet med psykiske helseplager som utbrenthet, depresjon, søvnvansker og sosial tilbaketrekning. Muskel – og skjelettplager som følge av høyt konsentrasjonsnivå er heller ikke uvanlig.  

Vi hører bedre 

Gjennom HUNT Hørsel, et hørselsprosjekt i samarbeid mellom STAMI og Folkehelseinstituttet, påvises det at nordmenn hører bedre enn tidligere. Dette kan tyde på at støyreduserende tiltak i arbeidslivet har fungert.  

Tiltak for å redusere støy på arbeidsplassen er derfor et tiltak som kan gi resultater i form av lavere sykefravær, ansatte som har mer overskudd og presterer bedre.  

Vi i DNA Kompetanse kan veilede virksomheten i denne prosessen. Vi tilbyr blant annet: 

 • Rådgivning om støy i det systematiske HMS arbeidet 
 • Ansattsamlinger med støy som tema 
 • Støymålinger 
 • Opplæring om konsekvenser av støy til ledere og ansattrepresentanter  

Kilder: 
Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 

Folkehelseinstituttet  

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Ingrid Mjanger Thorsnes
Bedriftssykepleier og kognitiv terapeut. Spisskompetanse på individuell veiledning og kurs innen stressmestring, søvn, motivasjon og mestring. Har bred erfaring fra rusfeltet som miljøterapeut og fagkonsulent, og med oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram