Av Ingrid Mjanger Thorsnes , Publisert den 30. august 2022

Høstens arbeidsmiljøundersøkelse - hva er viktig å tenke på? 

Mange virksomheter er i disse dager i gang med å planlegge høstens arbeidsmiljøundersøkelse. Formålet med denne er å synliggjøre hva som rører seg i ansattgruppen. 

 

Målsettinger med arbeidsmiljøundersøkelse kan være: 

 1. Få oversikt over trivselen hos de ansatte 
 1. Avdekke hvilke belastninger medarbeidere opplever 
 1. Undersøke relasjonen til leder 
 1. Undersøke samarbeidsklimaet i virksomheten 
 1. Undersøke hvorvidt de ansatte opplever medvirkning og faglig utvikling 
 1. Undersøke ansattes tilknytning og eierskap til virksomheten 

 
Alle disse momentene vil samlet sett gi informasjon om risikoen for arbeidsrelatert sykefravær.  

Fordelen med en slik undersøkelse er å få synliggjort hva de ansatte kjenner på. En anonym undersøkelse er en mulighet til å få frem informasjon som ellers kanskje ikke når frem til leder. Forskning viser for eksempel at opplevelsen av ytringsklima på en arbeidsplass kan variere stort mellom dem som sitter på toppen og resten av medarbeiderne. Leder kan oppleve at man har kommunisert at døren alltid er åpen og at man ønsker tilbakemeldinger. Ansatte kan likevel har en rekke grunner til å ikke ta opp problemet eller innspillet sitt med leder. 

Ulempen med anonyme undersøkelser er at man ikke får svar på annet enn det man spør om. Derfor bør spørsmålene velges med omhu. Man får heller ikke stilt kontrollspørsmål for å unngå misforståelser. Det er også viktig å være bevisst på at mennesker påvirkes av følelser og situasjonen man er i når undersøkelsen besvares, samt lengden på spørreundersøkelsen. 

Våre tips for å lykkes med arbeidsmiljøundersøkelsen: 

 • Involver ansattrepresentanter i planleggingsfasen.  

Ledelse, tillitsvalgte og verneombud bør være samstemt om hva som er hensikten med å gjennomføre kartleggingen. Reflekter sammen. Hva ønsker dere å finne ut? Hva skal kartleggingen brukes til? 

 • Er det kjent mobbing eller konflikt i arbeidsmiljøet? 

Det er sannsynlig at dette i så fall vil påvirke medarbeidernes tilbakemeldinger. Slike utfordringer er klokt å løse så tidlig som mulig, ikke vent med å adressere dette. Konfliktsaker og kjent mobbing i arbeidsmiljøet bør løses før gjennomføring av undersøkelsen. Bedriftshelsetjenesten er en erfaren veileder i slike saker. Her kan du lese mer om hvordan vi kan bistå. 

 • Velg spørsmålene med omhu!  

Bruk kunnskapsbaserte metoder, måleskalaer og instrumenter. Spør bedriftshelsetjenesten om råd og bistand i utarbeidelsen av undersøkelsen. Vi anbefaler ikke å utarbeide spørsmålene på egen hånd. 

 • Bruk bedriftshelsetjenesten 

Vi har spisskompetanse på arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser. Vi bistår og veileder din bedrift i planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.  

 • Involver ansattgruppen 
   

Vi anbefaler at det settes av god tid, gjerne i flere omganger før og etter selve undersøkelsen, der det gis rom for at ansattgruppen medvirker til gjennomføring og oppfølging. 

Fasen i etterkant av gjennomføringen får ofte for lite oppmerksomhet, men er kritisk å prioritere for å oppnå gode resultater.  

Medarbeidere legger ofte stor innsats i å besvare undersøkelsen, og det er positivt å oppleve at besvarelsen blir tatt på alvor i form av åpen og utforskende dialog. 

Husk å også ha et stort fokus på bevaringspunkter, altså hva som allerede fungerer og hva dere er gode på! 

 • Utarbeid handlingsplan 

Dette er et punkt som ikke kan understrekes godt nok. Sett av tid til å utarbeide handlingsplan og tiltak i etterkant av undersøkelsen. Dette bør gjennomføres sammen ansattrepresentanter. Bedriftshelsetjenesten kan veilede dere i denne prosessen. 

 • Følg opp over tid 

Årlige arbeidsmiljøundersøkelser vil gi virksomheten informasjon om effekten av tiltakene som er iverksatt. Forskning viser at jevnlig og systematisk fokus på arbeidsmiljøet har effekt på sykefravær, trivsel, motivasjon og ytelse.  

 • Synliggjør de positive endringene 

Hold arbeidsmiljøundersøkelsen “varm” ved å synliggjøre og snakke om forbedringene dere har fått til på arbeidsplassen. Dette kan bidra til økt svarprosent og engasjement på fremtidige undersøkelser.  

 • Vurder om dere skal supplere med pulsmålinger av trivselen 

Med den brukervennlige appen vår DNA Fokus kan virksomheten måle trivselsfaktorer gjennom året. Virksomheten velger selv hvor hyppige intervaller som legges inn. Ansatte på sin side får større eierskap til egen arbeidssituasjon, ved at de er deltagende i forbedringsprosessen.  

Husk at et trygt ytringsklima er en HMS-målsetting som sikrer utvikling og kvalitet på tjenestene, trygge psykososiale rammer på arbeidsplassen og som påvirker trivsel og jobbmotivasjon positivt.  

Vi ønsker alle våre samarbeidsbedrifter en god start på årets tredje kvartal! Husk at vi er her for å bistå deg i det systematiske HMS arbeidet. 

Kilder:  

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 

Idebanken.no   

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
Ingrid Mjanger Thorsnes
Bedriftssykepleier og kognitiv terapeut. Spisskompetanse på individuell veiledning og kurs innen stressmestring, søvn, motivasjon og mestring. Har bred erfaring fra rusfeltet som miljøterapeut og fagkonsulent, og med oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram