Av DNA Kompetanse , Publisert den 4. mai 2021

11 tips til hvordan du som leder kan motivere dine ansatte

De ansattes ferdigheter og engasjement er avgjørende for organisasjonens produktivitet. Ved å legge til rette for å få maksimalt ut av kompetansen til de ansatte, kan man oppnå mirakler og overgå målene for virksomheten.

Bruk våre tips for å motivere dine ansatte på arbeidsplassen.  

11 tips for å motivere din ansatte 

1. Ha et felles ansvar for arbeidsmiljøet 

Et godt helsefremmende arbeid forutsetter at ansatte er involvert fra begynnelsen. Ledelsen bør være tydelig på ambisjonene – at arbeidet skal bidra til økt helse fordi helsen til de ansatte er en avgjørende suksessfaktor for hele organisasjonen. De konkrete tiltakene for å sikre en helsefremmende arbeidsplass bør utformes i samarbeid mellom de ansatte og ledelsen.  

Et verktøy som fører til felles ansvar for arbeidsmiljøet 

2. Sett klare mål sammen med de ansatte.  

Sørg for at det er klart for alle hva poenget med det du gjør er. Jo mer du setter søkelys på fordelene for kunder og samfunn, jo lettere er det å gjøre en god jobb. Sett deg klare og relevante mål på kort og på lang sikt. Bryt målene opp til nivået der den ansatte direkte kan påvirke. Gode mål må være konkrete, realistiske og målbare – og de må følges opp ofte. Mål og milepæler som oppnås må alltid feires.  

3. Inkluder ansatte i utvikling og endring 

Spør de ansatte hvordan de ønsker å utvikle virksomheten slik at dere sammen kan nå de fastsatte målene. En endringsplan utviklet av ledelse og ledere risikerer å møte motstand, mens det er mer sannsynlig at den samme planen som er utviklet med deltakelse av de ansatte, vil lykkes. Vær tydelig på hvor ansvar og avgjørelser ligger i hvert tema, slik at deltakelse ikke forveksles med konsensus og vetorett på alle. Dra nytte av kreativiteten som er skapt i møter mellom forskjellige perspektiver og mellom de ansattes skriftende bakgrunn og interesser.  

4. Utvikle ferdigheter i virksomheten 

Det er utallige studier som viser at ytelsen vår sterkt påvirkes av forventningene vi har til oss selv og hverandre. Stol på at de ansatte alltid gjør sitt beste og tar stort ansvar for arbeidet sitt. Ha tro på at alle kan utvikle nye ferdigheter og yte bedre enn de gjør i dag. Se etter «skjulte talenter» og oppfordre kolleger til å bruke hverandres kunnskap. Ikke gå glipp av muligheten til å bekrefte de høye forventningene ved å gi sjenerøst med ros.  

5. Gi frihet og ansvar for oppgaver og prosesser 

Ansatte som føler at arbeidsgiver og ledere gir dem frihet og ansvar, føler seg bra på jobben og presterer bedre. Sørg for at det er klart hvem som har hovedansvaret for viktige oppgaver og prosesser. Delt ansvar i grupper risikerer å bli ingens ansvar. De som får makt på papiret, uten reelt ansvar, mister snart interessen.  

6. Gi tilbakemelding og ros handlinger og atferd  

Ros er en effektiv spreder av glede og et kraftig verktøy for innflytelse. Det du ofte roser, vil bli forsterket, spesielt hvis du fokuserer på konkrete handlinger og atferd. Det kan også være viktig å være tydelig på ting som ikke fungerer bra, men la kritikk være en brøkdel av tilbakemeldingen din. Ta bare opp spørsmål som den enkelte ansatte eller gruppen har mulighet til å påvirke. Kritiser aldri en enkelt ansatt foran kolleger, men gi gjerne positive tilbakemeldinger og ros foran kolleger. Da vil du fungere som et forbilde og det vil oppfordre ansatte til å gi tilbakemeldinger til hverandre.  

7. Fremhev gode eksempler 

Finn måter å spre gode eksempler regelmessig og systematisk. La for eksempel hvert personalmøte eller ukentlig nyhetsbrev inneholde et eksempel på dette. Dette kan være arbeidsinnsats som følger de angitte verdiene, ansatte som har prøvd å gjøre noe på en ny måte eller noen har løst et problem. Det å fremme en kultur der ansatte selv tar hensyn til og berømmer både andres og egen innsats motarbeider aktivt jante-loven. 

8. Se alle ansatte 

Alle ansatte er unike individer med unike ferdigheter og behov. Den nyansatte trenger en annen type ledelse en den nylig forfremmede eller den som er i en lavkonjunktur etter mange år med topp ytelse. Vis interesse for hvordan ansatte jobber, hvordan de tenker og hvordan de oppfatter lederskapet ditt. Gjør lytting til en av dine viktigste gjøremål. 

Ikke alle får like god relasjon eller er tett på alle sine ansatte. Derfor har vi utviklet et verktøy som lar deg få oversikt over hvordan de ansatte har det på jobb. Les mer om det her 

9. Utvikle organisasjonen ved å lære av hverandre  

Organisasjoner og selskaper som lykkes med å innlemme læring i sitt daglige arbeid, har større mulighet til å lykkes på lang sikt. Forsikre deg om at det er rom i planleggingen for å lære av hverandre og evaluere gjennomførte prosjekter og annen innsats. Oppfordre de ansatte til å dele sine spesielle ferdigheter, kanskje i form av et mini-foredrag over en kaffe eller lunsj. I en lærende organisasjon er medarbeidernes deltakelse i eksterne kurs en selvfølge, men bare et supplement til den daglige læringsprosessen. 

10. Skriv individuelle utviklingsplaner for ansatte 

Formuler sammen med hver ansatt hvilke langsiktige mål han eller hun skal tilstrebe. Dokumenter også styrker og områder for utvikling og hvilken støtte medarbeidere ønsker. Sammen med noen konkrete tiltak, vil det være en individuell utviklingsplan som dere i felleskap kan starte fra i utviklingssamtaler og lønnssamtaler. Husk å begrense antall forbedringspunkter til noen få og håndterbare.  

11. Bruk lederstøtte 

I alle organisasjoner anbefales det å legge til rette for at ledere får best mulige forhold for å gjøre en god jobb. Dette inkluderer en rimelig arbeidsmengde, en rimelig stor gruppe å lede og nok tid til å kombinere ledelse med andre oppgaver. For at en leder skal utvikle seg og få tillit til å lede, trengs det opplæring i å tenke strategisk, handle langsiktig og ta gjennomtenkte beslutninger. Sørg for at du har den støtten du trenger i form av opplæring for ledere, kompetanseheving og veiledning for ledere.  

Se våre kurs 

Meld deg på nyhetsbrev!
Få månedlig tips og nyttig innhold om arbeidsmiljø, ledelse og forebygging av sykefravær
DNA Kompetanse
DNA Kompetanse er ledende innen forebyggende sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer. Vi består av spesialister med lang fartstid fra sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer og kan bistå både medarbeidere og ledere.
Sykefraværshåndboken
Sykefraværshåndboken
Et komplett verktøy for deg i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Last ned DNA Kompetanse sin sykefraværshåndbok her
Relaterte artikler: 
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram